Р Е Ш Е Н И Е

                              ГР.БЕРКОВИЦА, 09.07.2019г.

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН…СЪД…..гр.Берковица………………………………………………… в публично заседание на 12 юни..…..………………………………………… през две хиляди и деветнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

при секретаря Нина Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Георгиева……….…………………………….АНД №85 по описа за 2019г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

                  Производство с правно основание чл.59-63 от ЗАНН.

 

Обжалвано е наказателно  постановление № 12-001367  от 12.02.2019г. издадено въз основа на АУАН № 12-001367/08.01.2019г.на Директора  на ИТ Монтана, с което е наложено административно наказание –имуществена санкция в размер на 300  лева на осн.чл. 416 ал.5  във вр. с чл.415а ал.1 КТ  на   „ИНТЕРХОЛД”ЕООД-София   за това,че при извършена проверка на място на 22.11.2018г. по спазване на трудовото законодателство  в обект изпълнение на строително монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда,находящ се в гр.Берковица ,бул.”Мрамор” №6,бл.5 е констатирано,че дружеството в качеството на работодател  е допуснало две лица да извършват строително монтажни дейности на покрива,които не са за отстраняване на нарушенията ,посочени в акт за спиране ат 07.11.2018год.,с който е спрян обекта. 

      В жалбата и в съдебно заседание, чрез процесуалния представител адв.П., се прави искане за отмяна на наказателното постановление, като се излагат подробни доводи по същество. 

Въззиваемата страна ИТ, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Кръстева, моли за потвърждаване на наказателното постановление, като излага становище по същество в представена по делото писмена защита.

Жалбата е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима.

 Разгледана по същество същата е основателна по следните съображения.

Съгласно разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, в НП следва да се съдържа пълно, точно и ясно описание на нарушението и да са посочени конкретните обстоятелства, при които същото е извършено, като следва да се посочат и доказателствата, които го потвърждава..В този смисъл, в обстоятелствената част на НП следва да са посочени всички факти, касаещи съставомерните признаци на нарушението.Видно от съдържанието на НП, в обстоятелствената му част се съдържа единствено правния извод на АНО, че две лица са били допуснати да  от санкционираното дружество да извършват строително монтажни дейности на покрива,които не са за отстраняване на нарушенията ,посочени в акт за спиране ат 07.11.2018год.,с който е спрян обекта Липсват каквито и да било факти, които да сочат ,че двете лица са в трудово правоотношение с дружеството жалбоподател и същите са допуснати да работят именно от това дружество като техен работодател.Факти, които да сочат, че на  22.11.2018год. двете лица са  престирали работна сила за дружеството не се установиха по безспорен начин и в с.з., като такива не са били безспорно установени и в хода на АНП, а и не са описани както в АУАН, така и в НП.Двете лица не са посочени поименно с трите си  имена, ЕГН нито в АУАН,нито в издаденото въз основа на него НП и не е уточнено кой е работодател на посочените лица.. Видно от доказателствата по делото- попълнените две декларации от лицата ,намерени да работят на покрива на обекта Борис Иванов и Цветан Тодоров, същите в действителност са се намирали в проверения обект, но в декларацията не са посочили да са  ТПО с дружеството жалбоподател,а сочат ,че са поели ангажимент към лице на име „Боби” да извършат „ремонт на покрива,подмазване” .В същите декларации лицата са посочили ,че нямат сключени трудови договори. В този смисъл не са налице доказателства, че наказаното дружество е работодател на тези лица с оглед преценка чия е отговорността за установеното нарушение.

 Липсата на пълно, точно и ясно описание на нарушението, непосочването на всички относими към съставомерността факти и на обстоятелствата, при които нарушението е извършено, винаги съставляват съществени процесуални нарушения, тъй като пряко рефлектират върху правото на защита на нарушителя.Недопустимо е факти, касаещи съставомерността на нарушението да се установяват едва в с.з., макар и такива да не са установени.

Липсата на факти, касаещи съставомерни признаци на нарушението, ограничава и съда от възможността да прецени има ли извършено нарушение, правилно ли е било квалифицирано същото и правилно ли е бил приложен материалния закон.

Освен горното, от приобщените по делото писмени и гласни доказателства не се установи по безспорен начин на 22.11.2018 год. посочените две лица да са престирали работна сила за санкционираното дружество и да са били допуснати от работодателя си до изпълнение на трудовите задължения, установи се единствено, че същите са се  намирали в обекта .Безспорно установено по делото е,че на място служителите на ДИТ установили работници, за които не е установено  по трудови правоотношения с „ИНТЕРХОЛД”ЕООД-София   ли работят или не. 

НП е издадено при липсата на релевантни за спора факти. С това е нарушено правото на защита на наказаното лице, с което е допуснато съществено процесуално нарушение.

Предвид изложеното, настоящият състав приема, че издаденото НП следва да бъде отменено.

 Воден от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ НП 12-001367  от 12.02.2019г. на  Директора на ДИТ Монтана, с което  на   „ИНТЕРХОЛД”ЕООД-София е наложено административно наказание –имуществена санкция в размер на 300  лева на осн.чл. 416 ал.5  във вр. с чл.415а ал.1 КТ

Решението  подлежи на обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните .

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: