Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 10.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД- Берковица………………………………….…………… в публично заседание на 27 юни……………………………………………… през две хиляди и деветнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 67 по описа за 2019г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 18-0243-001250/12.12.2018 г, издадено от Началник на РУ Берковица на И.Я.А. ***, с ЕГН ********** на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

Жалбоподателят обжалва наказателното постановление и моли съда да го отмени. Излага подробни съображения за липса на извършено нарушение.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила.

Установена е следната фактическа обстановка:

На 06.11.2018 година жалбоподателят управлявал лек автомобил с марка Шевролет Авео с рег.номер СА 8676 МХ. Бил спрян за проверка. Според отразеното в АУАН по време на проверката жалбоподателят стоял до патрулния автомобил. Било му отправено предупреждение да се отдалечи и да не пречи на извършваната проверка, което той не сторил Проверяващите, а по – късно и АНО приели, че е налице нарушение на чл.103 ЗдВП, за което жалбоподателят бил санкциониран.

В хода на съдебното следствие не се събраха доказателства, които да установяват по какъв конкретно начин жалбоподателят е възпрепятствал работата на проверяващите и какво конкретно нареждане на органите за контрол и регулиране на движението е отказал да изпълни. Въпреки трикратното призоваване на служителите, извършили проверката, в т.ч. и санкционирането им, последните не се явиха и не дадоха пред съда показания, които да установят конкретната фактическа обстановка, респ.реализирането на административно нарушение от страна на жалбоподателя.

По тези съображения съдът намира жалбата основателна,  поради което

 

Р    Е    Ш   И :

 

 

 ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0243-001250/12.12.2018 г, издадено от Началник на РУ Берковица, с което на И.Я.А. ***, с ЕГН ********** на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: