Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Гр. Берковица ,05.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

         При секретаря......Т.Йорданова.……, като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД № 66 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Образувано е по жалба на П.И.Н. ***, ЕГН: ********** срещу Наказателно постановление (НП) № 18-0243-001047/09.11.2018г.,  издадено от  Началник РУ Берковица, с което на жалбоподателя са наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП); глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят моли за отмяна на НП като незаконосъобразно, необосновано и несъответстващо на действителната истина, относно фактите.

 Въззиваемата страна в съпроводителното жалбата писмо изразява становище, че административнонаказателното производство е протекло  законосъобразно, като моли за потвърждаване на НП.

Като взе предвид становището на страните и въз основа на доказателствата по делото и закона, съдът намира следното.

Жалбата е допустима като подадена от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване акт, в законоустановения срок. Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения.

На жалбоподателя е съставен АУАН и впоследствие издадено НП за извършено нарушение по чл.42, ал. 2 т.1 от ЗДвП и  чл.123, ал. 1, т.1 от ЗДвП. Актът бил съставен в присъствието на жалбоподателя, който се запознал със съдържанието му и го подписал без възражение. Получил и препис от него. По случая бил съставен и Протокол за ПТП.

Въз основа на АУАН и Протокол за ПТП, наказващият орган е приел обстановка, идентична с приетата от актосъставителя и под същата квалификация на двете нарушения, и е наложил на жалбоподателя административни наказания, съответно глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП и глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП.

  Съдът не приема за доказани  описаните в НП факти. На първо място, в съставения АУАН  и издаденото въз основа на него НП,  се сочи, че  жалбоподателят Н., като водач на лек автомобил „Опел Астра”, е виновен за настъпилото ПТП, вследствие на това, че при изпреварване не е оставил достатъчно странично разстояние и допуснал ПТП с водача на другия автомобил „Ситроен Джъмпер”. По делото се установи, че актосъставителят не е имал лични непосредствени впечатления на място за настъпилото ПТП,  а Протокол за ПТП и АУАН  са били съставени от него едва впоследствие, въз основа  посоченото от другия участник в ПТП, водач на „Ситроен Джъмпер”.  

Следователно, противно на посоченото в НП, АУАН, Протокол за ПТП, не се доказа по безспорен и безсъмнен начин така вмененото на жалбоподателя нарушение по чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП, вследствие на което да е настъпило ПТП.

Ето защо неоснователно, жалбоподателят е бил и санкциониран на основание чл.179 ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП за нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП, поради което така наложената санкция следва да се отмени.

 На отмяна подлежи и онази част от НП, с която са наложени наказания за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП поради недоказаност на същото. Жалбоподателят твърди,че изобщо не е разбрал и усетил,че е имал съприкосновение с другия автомобил,поради което не е спирал.Другият водач също не е спрял.

Поради необходимостта нарушението да бъде доказано категорично и липсата на такава категоричност, НП подлежи на отмяна и в тази си част.

Въпреки че са спазени останалите изисквания при издаване на АУАН и НП – компетентност на съставилите ги органи, сроковете по чл.34 от ЗАНН и задължителните реквизити по закон, недоказаността на фактите, изложени в НП и АУАН, са основание за неговата отмяна.

Така мотивиран, съдът:

 Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0243-001047/09.11.2018г.,  издадено от  Началник РУ Берковица,  с което на П.И.Н. ***, ЕГН: **********  са наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП); глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Монтана в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

                                              

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: