Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Гр. Берковица ,04.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на пети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

         При секретаря......Н.Андреева.……, като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД № 65 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производство с правно основание чл.59-63 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 46/ 04.02.2019г.,издадено от Кмета на Община Берковица, с което на лицето А.Д.Т. ***, с ЕГН: ********** за административно нарушение на чл.4, т.1 и т.2  от Наредбата за придобиване,притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци на територията на Община Берковица е наложено  административно наказание "глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лева" и за нарушение чл.4, т.1,т.5  от Наредбата за придобиване,притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци на територията на Община Берковица е наложено  административно наказание "глоба в размер на 100.00 /сто/ лева.

Срещу наказателното постановление е подадена жалба от А.Д.Т. , в която сочи възражения за незаконосъобразност на издаденото наказателното постановление и взима становище за неговата отмяна. В съдебно заседание не се явява, не изпраща представител.

Въззиваемата страна - Община-Берковица, редовно призована, не се представлява.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

От фактическа страна се установи следното:

При извършена проверка на 20.12.2018 г. в с.Замфирово,ул.%”Христо Михайлов” №14 е установено,че жалбоподателят отглежда куче /над четири месечна възраст/ ,на което не е поставен електронен чип от ветеринарен лекар и не го е декларирал в Общинска администрация –Берковица. Прието е, че деянието съставлява  нарушение по чл. 4, т.1,т.2 и т.4 от Наредбата за придобиване,притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци на територията на Община Берковица. АНО след извършена проверка по чл. 53, ал.1 от ЗАНН е намерил, че не са налице основания за прилагане на хипотезата на чл. 28 от ЗАНН ,поради което на основание чл.23, ал.1,т.5 и т.6 от Наредбата е наложил две административни наказания -глоба в размер на 50 лева за  нарушение на чл. 4, т.1  и  т.2   и глоба в размер на 100лв. за нарушение на  чл. 4, т.4 от Наредбата  .

Горната фактическа обстановка се изяснява по несъмнен начин от събраните в хода на съдебното следствие  доказателства  - АУАН и НП в оригинал с разписка .

При така установената фактическа обстановка, на база събраните в хода на съдебното следствие доказателства, съдът направи следните правни изводи:

Наказателното постановление е издадено в предвидената от закона форма и от компетентен орган. При извършената служебна проверка се установи, че не е допуснат съществен порок на проведения административно-наказателен процес, обуславящ неговата незаконосъобразност. В издаденото наказателно постановление, респективно и в съставения АУАН на жалбоподателя са изяснени по безспорен и категоричен начин обстоятелствата по извършеното административно нарушение. Законосъобразно е извършена квалификацията на вмененото административно нарушение. Разпоредбата на чл. 11 ал.2 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив вменява задължение собственикът, водачът или стопанинът да предоставя документите на кучето - домашен любимец по чл.11,ал.1,т.6 пред ветеринарните и/или общински власти при поискване. Правилно е отразено изписването на законовата разпоредба, която е била нарушена. Това е така, защото нормата на

 Чл.4. от Наредбата гласи,че  Регистрацията става при спазването на следните изисквания:

1.    При навършване на 4-месечна възраст (за новородени) или в 7-дневен срок от придобиване на куче или котка – домашни любимци (покупка, дарение, осиновяване) над тази възраст, собственикът е длъжен да го регистрира при практикуващ ветеринарен лекар;

2.    Ветеринарният лекар маркира кучето, като поставя електронен чип (транспондер) и го регистрира в база данни на Информационната система на Българската агенция по безопасност на храните (ИС на БАБХ);

4.    При деклариране на кучето в общината, собственикът вписва в декларацията идентификационен код, изписан на баркода на транспондера при регистрацията му в ИС на БАБХ;

        Коректно е изписването на нарушените законови разпоредби.Жалбоподателят е санкциониран за извършени две нарушения на основание чл.23, ал.1,т.5 и т.6 от Наредбата е наложил две административни наказания,съгласно която „ Размера на глобите за нарушения на Наредбата се определят, както следва:

5. Собственик, който не регистрира домашния си любимец в общината и не плати определената такса се наказва с глоба от 100 лв.;

6. Собственик, който не маркира с електронен микрочип домашния си любимец и не се грижи за неговото здраве чрез ваксинации, обезпаразитяване и лечние се наказва с глоба от 50 до 200 лв.;

На следващо място, настоящият случай не съставлява маловажен по смисъла на чл.28 б.а от ЗАНН, което е предпоставка да не се налага санкция на нарушителя, а да се предупреди устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Не се касае за маловажен случай, тъй като и до настоящия момент не е представено изискуемото от закона удостоверение за регистрация и платена такса за притежаване на куче.

Ето защо на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Съдът

                                                      Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА НП 46/ 04.02.2019г.,издадено от Кмета на Община Берковица, с което на  А.Д.Т. ***, с ЕГН: ********** за административно нарушение на чл.4, т.1 и т.2  от Наредбата за придобиване,притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци на територията на Община Берковица е наложено  административно наказание "глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лева" и за нарушение чл.4, т.1,т.5  от Наредбата за придобиване,притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци на територията на Община Берковица е наложено  административно наказание "глоба в размер на 100.00 /сто/ лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му до страните пред Административен Съд -Монтана по реда на АПК.

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: