Р Е Ш Е Н И Е 

                         ГР.БЕРКОВИЦА, 18.07.2019г.

 

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН…СЪД…..гр.Берковица………………………………… в публично заседание на 27 юни..…..………………………………………… през две хиляди и деветнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

при секретаря Таня Йорданова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Георгиева……….…………………………….АНД №52 по описа за 2019г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството е по чл.59, ал.1  и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 19-0370-000029/25.01.2019г. на Началник РУ Вършец е наложено на Л.А.С. *** административно наказание - глоба в размер на 20 /двадесет/ лева  на основание чл.183, ал.2,т.3,пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП

Недоволен от наказателното постановление С. моли да бъде отменено.

Въззиваемата страна РУ гр.Вършец не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Съдът като ги обсъди поотделно и в тяхната съвкупност, намира жалбата за допустима, но неоснователна.

Жалбата е допустима, тъй като е подадена в законния седем дневен срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:Административнонаказателното производство е строго формален процес, тъй като чрез него се засягат правата и интересите на физическите и юридически лица в по-голяма степен. Предвиденият в ЗАНН съдебен контрол върху издадените от административните органи наказателни постановления е за законосъобразност. От тази гледна точка съдът не е обвързан нито от твърденията на жалбоподателя, нито от фактическите констатации в акта или в наказателното постановление /арг. чл. 84 ЗАНН във вр. чл. 14, ал. 2 НПК и т. 7 от Постановление № 10 от 28.09.1973 г. на Пленума на ВС/, а е длъжен служебно да издири обективната истина и приложимия по делото закон. В тази връзка на контрол подлежи и самият АУАН по отношение на неговите функции – констатираща, обвинителна и сезираща.

            В настоящия случай АУАН и издаденото, въз основа на него НП са съставени от длъжностни лица в пределите на тяхната компетентност- заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на МВР и предвидените от чл. 34 ЗАНН давностни срокове, но въпреки това същите не могат да доведат до законосъобразното възникване, респективно ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, поради допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото му на защита.

            Както актосъставителят, така и наказващият орган не са изпълнили акуратно задълженията си да квалифицират вмененото на въззивника С. нарушение, свързано с неспазване на пътен знак Б 2. Разпоредбата на чл.6 т.1 ЗДП съдържа обаче 4 предложения, във вр. с които следва да съобразяват поведението си водачите на МПС, а именно със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка.Разпоредбата на чл. 6, т. 1, предл. 3 ЗДвП е обща и предвижда абстрактно задължение за участниците в движението да съобразяват своето поведение с пътните знаци. Нито актосъставителят обаче, нито АНО са посочили правилното цифрово изражение на твърдяното нарушение, а именно чл. 6, т. 1, предл. 3 ЗДвП. В конкретния случай административните органи не са направили и необходимата привръзка с чл. 49, т.2 от Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци /обн. в ДВ. бр. 73 от 21.08.2001 г., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството/, в която разпоредба е описано значението на пътния знак и дължимото поведение на водачите на МПС при неговото наличие- "Спри! Пропусни движещите се с предимство!". Демонстрираният подход е незаконосъобразен, тъй като е лишил жалбоподателя от възможността  да узнае вмененото му деяние не само от фактическа, но и от правна страна, с което правото му на защита е ограничено по недопустим начин, в който смисъл са и изложените от него възражения в жалбата инициирала настоящото производство.

Съдът констатира, че съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклите фази на административнонаказателното производство по установяване на административно нарушение и по налагане на административно наказание са опорочени поради допуснати съществени процесуални нарушения, довели до липсата на адекватно организирана защита от страна на жалбоподателя Л.С.А., а това обстоятелство прави безпредметно обсъждането на въпроса, касателно правилността  на оспорения санкционен акт.

          Ето защо, съдът намира, че така издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно.

 

          Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 1, предл. 3 ЗАНН, Районен съд Берковица

                              

Р Е Ш И:  

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0370-000029/25.01.2019г. на Началник РУ Вършец е наложено на Л.А.С. *** административно наказание - глоба в размер на 20 /двадесет/ лева  на основание чл.183, ал.2,т.3,пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП

Решението може да се обжалва пред АС - Монтана в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава дванадесета от АПК.

                                           

                                         

 

 

                                                                  Председател: