Р Е Ш Е Н И Е 

                         ГР.БЕРКОВИЦА, 17.07.2019г.

 

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН…СЪД…..гр.Берковица………………………………… в публично заседание на 27 юни..…..………………………………………… през две хиляди и деветнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

при секретаря Таня Йорданова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Георгиева……….…………………………….АНД №51 по описа за 2019г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

                 

          Производството е по реда на чл.59 ал.1 от ЗАНН.

Производството по делото е образувано въз основа на жалба  от В.В.А. *** и  с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 18-0370-000903/09.01.19 на Началник РУ МВР Вършец, с което на осн. Чл. 638 ал.3 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400лв за нарушение на чл. 638 ал.3 от КЗ. В жалбата се излагат съображения за процесуална и материална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, с оглед на което се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят лично  поддържа жалбата по изложените в нея съображения и моли за уважаването й от страна на съда.

Въззиваемата страна РУ Вършец, редовно уведомена, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след като обсъди по отделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства по делото, приема за установена следната фактическа обстановка:

На 27.12.2018год. в 10.34 часа жалбоподателят управлявал товарен автомобил „Фиат Дукато” с ДК №М9996ВС,собственост на Добромир И. *** Озирово.Спрян е за проверка  от служители на РУ Вършец.По време на проверката било установено, че за автомобила към момента на управлението му няма действащ  договор за застраховка гражданска отговорност.

На А. бил съставен АУАН за нарушение на чл. 638 ал.3  КЗ, който същият подписал  без възражения.

В тридневния срок за възражения  Ангеловов подал писмени такива

Въз основа на акта било издадено  Наказателно постановление №18-0370-000903/09.01.19 на Началник РУ МВР Вършец, с което на осн. чл. 638 ал.3 от КЗ на В.А. била наложена глоба в размер на 400лв за нарушение на чл. 638 ал.3 от КЗ. Наказателното постановление било връчено на жалбоподателя  на 28.01.19г

 По делото е представена Застрахователна полица  за сключена застраховка „Гражданска отговорност“  на ЗК“Далл богг живот и здраве“ АД . Застраховката е за товарен автомобил „Фиат Дукато” с ДК №М9996ВС , собственост на Добромир И. .Застраховката е сключена на 27.12.2018год. в 9,16часа  и срокът на договора е от 11.16ч. на 27.12.18г.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в преклузивния срок по чл. 59 ал.2 ЗАНН от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество се преценя като   основателна, поради следните съображения:

От представената по делото застрахователна полица по безспорен начин се установява, че към момента на извършване на проверката – на 27.12.2018г в 10.34ч. В.А. е управлявал МПС, за което  не е имало сключен договор за застраховка гражданска отговорност. Видно от приложената по делото застрахователна полица договорът между страните е влязъл в сила от 11.16ч. на 27.12.18г  В тази насока са  приложените по делото доказателства- застрахователна полица . Доколкото обаче застрахователния договор е бил сключен преди извършване на проверката от страна на контролните органи и е предстояло влизането му в сила между страните, съдът счита, че макар и формално да са осъществени признаците на административнонакзателния състав на чл. 638 ал.3  КЗ е налице маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл. 28 ЗАНН , поради което жалбоподателят не е следвало да бъде наказван , а само да се предупреди,  че при повторно нарушение ще бъде санкциониран . Като не е сторил това административнонаказващият орган е издал незаконосъобразно наказателно постановление, което подлежи на отмяна.

 Водим от изложеното, съдът

 

                                Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 18-0370-000903/09.01.19 на Началник РУ МВР Вършец, с което на В.В.А. *** и  с ЕГН ********** на   осн. чл. 638 ал.3 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400лв за нарушение на чл. 638 ал.3 от КЗ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: