Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 04.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД- Берковица……………………………………………… в публично заседание на 30 май……………………………………………… през две хиляди и деветнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 14 по описа за 2019г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 18-0243-000467/18.06.2018 г., издадено от Началника на РУ Берковица на М.Й.М., с ЕГН **********,*** на основание чл. 183, ал. 2, т.3, пр.1  от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20.00 лева; на основание чл. 183, ал. 4, т.7, пр.1  от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева; на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20.00 лева и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети 14 контролни точки.

 

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление като неправилно и моли съда да го отмени. Излага доводи за неправилно отразена в акта и НП фактическа обстановка.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила.

От доказателствата по делото съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 29.05.2018 година жалбоподателят управлявал автомобил Дачия Дъстър с рег.номер М 9564 ВВ с посока на движение от град Вършец към град Берковица. На КПП Чапраза бил спрян за проверка от служители на РУ Берковица. Последните били спрели патрулния автомобил според собствените им показания на разклонението от главния път II-81 за град Вършец, обърнат именно в такава посока и непосредствено след знака „Стоп”. Около 15.25 часа спрели за проверка жалбоподателя като му съставили АУАН за това, че не спрял на знак стоп, не е поставил обезопасителен колан и не са включени късите светлини в автомобила. Жалбоподателят отрича тези твърдения и излага подробни доводи. Въпреки двукратно даваните на въззиваемата страна указания, последната не представи запис от проверката, какъвто свидетелите твърдят, че е осъществен.

Настоящият състав намира подадената жалба за основателна. Познавайки сам много добре ситуацията на конкретното кръстовище и разположението на пътен знак Б2, съдия – докладчика  достига до единствения логичен извод, че ако жалбоподателят не бе спрял на знак „Стоп”, то той би реализирал ПТП с патрулния автомобил, който в момента на проверката е бил спрян по начина, описан от свидетелите.

Не се установи в производството по време на проверката жалбоподателят да е управлявал и без поставен предпазен колан и без да е включил къси светлини при движение. Освен това техническите параметри на този модел автомобил (известни по повод други административно наказателни производства) предполагат автоматично включване на къси светлини при привеждане на автомобила в движение, както и подаване на звуков сигнал в случаите, когато водачът по някаква причина не е поставил предпазния колан по време на работа на двигателя.

Въпреки положените усилия, АНО не установи верността на отразеното в акта и НП, поради което последното се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

 

По тези съображения съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0243-000467/18.06.2018 г., издадено от Началника на РУ Берковица, с което на М.Й.М., с ЕГН **********,*** на основание чл. 183, ал. 2, т.3, пр.1  от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20.00 лева; на основание чл. 183, ал. 4, т.7, пр.1  от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева; на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20.00 лева и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети 14 контролни точки.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: