Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Берковица, 29.07.2019г.

 

                                      В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

   Районен съд-Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на  трети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                             

                                                                  Председател: Юлита Георгиева

 

при секретаря Нина Андреева и в присъствието на  прокурора……………………като разгледа  докладваното от съдията АНД    372/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

         Производството е по реда на чл. 59 и следв. от ЗАНН.

         Съдът е сезиран с жалба от   Ърбън ГрийнЕООД-София,  със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Янко Сакъзов”№19,ет.2,ап.4,представлявано от Д. Лазаров Л.  против Наказателно постановление № 12-001298 от 04.12.2018 год., издадено от Директор на  Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Монтана , с което на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500 лева .

В жалбата се прави искане за отмяна на посоченото НП или за приложение на разпоредбата на чл.415в, ал.1 КТВ съдебно заседание не се явява представител.

     Въззиваемата страна  ИТ поддържа правилността на издаденото НП и чрез процесуалния си представител моли същото, като законосъобразно да бъде потвърдено, подробно излагат доводите си за това в представената писмена защита.

       Съдът, като прецени събраните доказателства и служебно провери законосъобразността на обжалваното наказателно постановление, намери за установено следното:

Жалбата е редовна и допустима - подадена е в срок от надлежна страна.

С обжалваното наказателно постановление № 12-001298 от 04.12.2018 год., издадено от Директор на  Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Монтана  на нарушителя„Ърбън ГрийнЕООД-София,  със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Янко Сакъзов”№19,ет.2,ап.4,представлявано от Д. Лазаров Л.  на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл.413 ал.2 КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лева, за това, че при извършена проверка на място на 26.09.2018год. в обект „Повишаване на енергийната ефективност в многофамилна жилищна сграда“ находяща се в в гр.Берковица,жк „Изгрев” бл.1 и 2 ,обект на  Ърбън ГрийнЕООД-София,  със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Янко Сакъзов”№19,ет.2,ап.4,представлявано от Д. Лазаров Л.  е констатирано,че дружеството в качеството на работодател не е осигурило на използваното в обекта скеле безопасност на работниците на обекта при работа на височина,чрез приспособления ,които са достатъчно високи и са изградени най-малко от три части.На използваното скеле липсвала защитна бордова лента за крака,главно перило за ръце и средно перило за ръце,което създава риск за работещите от падане от височина. Въз основа на констатациите от проверката,  на 22.10.2018г.   бил съставен АУАН с  № 12 – 001298, като е прието, че е нарушен чл.199 от Наредба 7 за минималните изискванияза осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във връзка с чл. 61  от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.  Въз основа на акта било издадено и обжалваното НП, с което за нарушение на чл.199 от Наредба 7  във връзка с чл. 61  от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на обжалващото дружество на основание чл. 413, ал.2 от КТ е наложено административно наказание  “имуществена санкция” в размер на 1 500 лв.        

             Съдът намира, че в случая визираните в акта и НП обстоятелства се доказват от събраните доказателства -  представените към административнонаказателната преписка писмени доказателства, както и въз основа на показанията на разпитания в хода на съдебно производство актосъставител Л.Р. /главен инспектор в ДИТ/. Този свидетел в показанията си потвърждава обстоятелствата отразени в акта и НП. Сочи, че при проверката на самия обект  е установено,че изграденото на обекта скеле липсва защита срещу падане от височина,което да е изградено най-малко от три части.На скелето липсвало долно перило за крака ,за цялото скеле нямало изградена такава защита. На процесното скеле  имало работещи работници.Нямало и алтернативно решение в каквато насока са възраженията на жалбоподателя в жалбата. Проверката на обекта била втора поред,като при първата са направени забележки,но нередовностите не са отстранени.В тази насока са и показанията на свид.Е.А.,която също присъствала по време на проверката.  При това съдът приема за установено, че на процесното скеле са работили работници, но същото скеле не е било обезопасено съобразно нормативните изисквания – липсвали са защитни бордови ленти за крака, което е минималното и задължително изискване на Наредбата ,главно перило за ръце и средно перило за ръце.

С оглед изложеното съдът намира, че отразените в акта и НП обстоятелства са доказани по един несъмнен начин.

         Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът намира за установено от правна страна, следното:

         Като подадена в срок, от надлежна страна, против акт подлежащ на  съдебен контрол жалбата е допустима.

         Разгледана по същество, същата е неоснователна,  по следните съображения:

         Като издадено от компетентния за това орган, по реда и във формата предвидена от закона, наказателното постановление се явява законосъобразно от формална страна. Не са налице сочените в жалбата нарушения на процесуалните правила. Макар и накратко в НП фактическата обстановка е описана достатъчно ясно и конкретно - посочени са мястото и датата на нарушението, както и в какво точно се изразява нарушението. Безспорно е и положението, че именно санкционираното дружество в случая се явява работодател – това са установили проверяващите, същото дружество е осъществявало проверяваната дейност по саниране и работниците са били наети от него, актът е връчен на представител на дружеството .В случая вмененото нарушение се доказва –  към момента на проверката на процесното скеле не били поставени защитни бордови ленти за крака,главно перило за ръце и средно перило за ръце, а чл.61 от Наредбата изисква наличието най-малко на защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или обезопасяване чрез еквивалентно алтернативно решение. Това изискване очевидно не било изпълнено. При проверката работниците вече са работили на скелето. Така е нарушен  чл. 61  от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Това означава, че работодателят е нарушил задълженията си свързани за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, поради което и правилно е санкциониран на основание чл.413, ал.2 КТ. Именно тази санкционна разпоредба е приложима в случая. Според съда не може да се приеме, че случаят е маловажен. Става дума за сериозно нарушение, свързано именно със здравето и безопасността на роботниците, поради което и подобни практики заслужават сериозен укор. По тази причина не е приложим и чл.415в от КТ, тъй като не става дума за нарушение без вредни последици – самото създаване на опасна ситуация за здравето на работниците, която е допусната в случая, е такава последица. В случая наложеното на жалбоподателя наказание е имуществена санкция в размер на 1500 лв, което е законовия минимум и не може да се поставя въпрос за намаляването му. Поради изложеното наказателното постановление се явява правилно и следва да бъде потвърдено.

               Воден от изложеното до тук, на осн. чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

                                         

 

                                                Р     Е     Ш     И :

              

                ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление № 12-001298 от 04.12.2018 год., издадено от Директор на  Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Монтана , с което на от   Ърбън ГрийнЕООД-София,  със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Янко Сакъзов”№19,ет.2,ап.4,представлявано от Д. Лазаров Л.  е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500 лева .

        Решението може да се обжалва пред Административен съд-Монтана в четиринадесетдневен срок  от съобщението на страните.

                                                       

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: