П Р О Т О К О Л

Гр. БЕРКОВИЦА, 13.12.2019 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на  13.12.2019 г…..…….……… .в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА                                     

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                             2.                                                                  

 

при участието на секретаря… С. Петрова ……………………….……….

и прокурора …….……………..……….……...…....сложи за разглеждане

Гр. дело … 542 … по описа  за 2016 г. ……..…..…...…....…докладвано

от съдията Филипова ………..…………....……..…………………….…. на поименното повикване в….. 11.00 ....……...……..…….часа се явиха:

          ИЩЕЦЪТ редовно призован се явява лично и с адв. Г..

          ОТВЕТНИКЪТ редовно призован се явява лично и с адв. Ц..

          АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Ц.: да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ход на делото.

          АДВ. Г.: С ответника проведохме няколко срещи и е налице постигане на спогодба по начина на подялба на допуснатите до делба имоти като сме постигнали спогодба в следния вид:

Допуснатите до делба имоти – терени и сградата в единия специално остават в дял на съделителя С.Г.. За уравнение на дяловете същият изплаща по банкова сметка ***ата от общо 27000 лв. – 25000 лв. за застроения имот и 2000 лв. за незастроения.

Оттегляме предявените искове, които са приети за разглеждане съвместно в производството по реда на чл 346 ГПК.

Заявяваме че по този начин сме напълно удовлетворени и нямаме повече претенции във връзка с делбените имоти и движимите вещи във връзка с тях и всякакви претенции възникнали по повод съсобствеността на тези имоти и отношенията.

Разноските остават за всяка от страните така, както са направени до момента.

АДВ. Ц.: Съгласни сме. Постигнали сме споразумение което е в този смисъл. Посочвам банковата сметка на доверителя ми : BG71RZBB91551000669127 Райфайзен банк. Заявявам, че също оттегляме предявените от нас искове за претенции във връзка ползването на имота. Заявяваме, че по този начин сме напълно удовлетворени и нямаме повече претенции във връзка с делбените имоти и движимите вещи във връзка с тях и всякакви претенции възникнали по повод съсобствеността на тези имоти и отношенията.

 

 

 

 

                             СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

 

С.Г.:

 

 

 

 

П.Г.:

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВИД постигнатото между страните споразумение и като отчете, че постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала, съдът намира, че същата следва да бъде одобрена. Страните прекратяват съсобствеността помежду си по доброволен начин и заявяват, че в бъдеще нямат претенции един към друг по отношение на допуснатите до делба имоти и имуществените си претенции във връзка с тях. Ето защо съдът

       О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА спогодбата между С.Б.Г. с ЕГН **********,*** и П.Е.Г. с ЕГН **********,***  по силата на която:

 

І. С.Б.Г. с ЕГН **********,***  получава в дял и става собственик на:

 

1. ПИ  201.003 по плана на новообразуваните имоти на местност „Раковица”, в землището на гр. Берковица с площ от 400 кв.м., ведно с построената в този имот масивна стопанска сграда – пилетарник с РЗП 326 кв.м., а по КК и КР на град Берковица ПИ с идентификатор 03928.201.3 и промишлена сграда - Цех за обработка на мрамор, варовик и гранит с площ от 326 кв.м с идентификатор по КК 03928.201.3.1, при съседи на имота: 03928.201.99, 03928.201.100, 03928.201.104 и 03928.201.98,

 

2. ПИ 201.98 по плана на новообразуваните имоти на местност „Раковица”, в землището на гр. Берковица с площ от 1067 кв.м, а по КК и КР на град Берковица ПИ с идентификатор 03928.201.98, при съседи: 03928.201.99, 03928.201.3, 03928.-201.104, 03928.201.4 и 03928.81.50

 

За уравнение на дяловете изплаща по банкова сметка *** П.Е.Г. - № BG71RZBB91551000669127 Райфайзен банк  сумата от общо 27000 лв. – 25000 лв. за застроения имот и 2000 лв. за незастроения.

 

Страните не дължат други суми по между си за разноски и уравнение на дялове.

 

С тази спогодба страните слагат край на съсобствеността помежду си и заявяват, че нямат претенции за плащания помежду си във връзка с делбените имоти и движимите вещи във връзка с тях и всякакви претенции възникнали по повод съсобствеността на тези имоти.

 

ОСЪЖДА С.Б.Г. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС държавна такса в размер на 540 лв., както и 5 (пет) лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА С.Б.Г. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Община Берковица сумата от 500.00 лева МДТ за придобиване на 1/2 от ПИ  201.003 и построената в него промишлена сграда, както и  40.00 лева МДТ за придобиване на 1/2 от  ПИ  201.98.  

 

ОСЪЖДА П.Е.Г. с ЕГН **********,***  ДА ЗАПЛАТИ в полза на в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС държавна такса в размер на 540 лв., както и 5 (пет) лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

         

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 542 по описа на БРС за 2016 година на основание чл.234 ГПК поради постигната между страните спогодба за начина на прекратяване на съсобствеността по отношение на допуснатите до делба имоти и на основание чл.232 ГПК поради оттегляне на предявените за съвместно разглеждане искове в производството по чл.346 ГПК.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред МОС в едноседмичен срок от днес.

 

          ПРЕПИСИ от влязлото в сила определение да се издадат на страните след като установят, че са заплатили съответните местни данъци.

 

СПОГОДБАТА подлежи на вписване.

 

        Заверен препис от одобрената спогодба се издава само след представяне на квитанции за платени дължими данъци и такси по ЗМДТ.

 

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 11.30 ч. и бе изготвен в с. з.

 

 

 

          СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: