Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 04.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 27 ноември….……………………………………… през две хиляди и деветнадесета  година………..…...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. П.………………………………и в присъствието на прокурора Давидов..…………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 631 по описа за 2019г……………….….……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.30а от Закона за закрила на детето.

         Молителите Дирекция “Социално подпомагане”, град Берковица са сезирали съда с молба за промяна на мярката за закрила, взета по отношение на детето Х.Д.Е., като бъде прекратено настаняването му в ППС на С.П.П. и бъде настанено в ППС на П.М.Г.. Искането е мотивирано с обстоятелството, че детето е в риск. С решение на МРС по гр.д. № 397/2019 г. е настанено в ППС на С.П.П., която е специализирана в отглеждането на деца в друг възрастов диапазон.

 

По делото са събрани писмени доказателства в т.ч. и доклад на специализирания отдел към Дирекция “Социално подпомагане”, град Берковица. Преценката на социалните работници е, че с оглед задоволяване по адекватен начин потребностите на детето от дом, храна, облекло и медицински грижи е необходимо да бъде прекратено настаняването в  ППС на С.П.П. и настанено в ППС на П.М.Г..*** взема становище за основателност на направеното искане с оглед преценката за най – добър интерес на детето.

Майката на детето неустановена не се явява.

След преценка на доказателствата, съдът установи следното :

Детето Х. е родено на *** година от майката Д.Е.М.. Към 17.10.2019 година е припозната от Ц.С.С.. Изследва се възможността последният да полага сам грижи за детето и в обозримо бъдеще то да бъде реинтегрирано в биологичното семейство. След раждането си Х. не е отглеждана в семейна среда. Поради предадена от майката инфекция „сифилис” е приведено в ННО/ МБАЛ град Монтана. Майката, г-жа Е. е с лека умствена изостаналост, неадекватна е и не е закупила предписаните й медикаменти за лечение на диагнозата „сифилис”. Същата няма възможност и не е в състояние да полага необходимите адекватни грижи за детето и съществува риск за живота и здравето му в биологична среда. С решение по гр.д. № 397/2019 година по отношение на детето е предприета мярка за закрила и е настанено в приемно семейство, одобрено за профил 3г-14г. След постъпване на информация за наличието на свободно приемно семейство, одобрено за профил от 0г. до 6 г. е издадена заповед и Х. е пренастанена в ППС на П.М.Г..

Преценката на социалните работници е, че с оглед задоволяване по адекватен начин потребностите на детето от дом, храна, облекло, медицински грижи е необходимо да бъде настанено в ППС на П.М.Г. за срок от две години, като бъде прекратено настаняването му в ППС на С.П.П.

Безспорно е обстоятелството, че детето е в риск по смисъла на понятието в Закона за закрила на детето, както и че вземане на мярка за неговата закрила е необходима. Такава е предприета своевременно. Към настоящия момент е налице възможност грижата за детето да бъде полагана от приемно семейство, специализирано в отглеждането на бебета.

         По горните съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ИЗМЕНЯВА мярката за закрила по отношение на Х.Д.Е. с ЕГН ********** като ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО в ППС на С.П.П., извършено с решение по гр.д. №  397 по описа на РС – Берковица за 2019 година и го НАСТАНЯВА  в  ППС на П.М.Г. с ЕГН **********,*** за срок от две години.

 

         Решението подлежи на незабавно изпълнение.

            Решението може да се обжалва в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред МОС.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :