Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 04.12.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 26 ноември….………………………………………… през две хиляди и деветнадесета година…….……….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н.Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 382 по описа за 2019г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.453 по описа на БРС за 2019 година.

 

 Ищците в производството “Профи Кредит” ЕООД, гр. София твърдят, че на 14.03.2017 година между тях и И.К.И. е сключен договор за потребителски кредит № 3010574165.

Договорът е сключен при следните параметри: сума на кредита- 3000,00 лева, срок на кредита- 24 месеца, размер на вноската- 185,46 лева, годишен процент на разходите- 49,89 %, годишен лихвен процент- 41,17 %, лихвен процент на ден- 0,11 %, общо задължение по кредита- 4451,04 лева, по избран и закупен пакет от допълнителни услуги: възнаграждение за закупен пакет от допълнителни услуги- 2250,00 лева, размер на вноска по закупен пакет от допълнителни услуги- 93,75 лева. Общо задължение по кредита и по пакета от допълнителни услуги: 6701,04 лева, общ размер на вноската- 279,21 лева, дата на погасяване- 8 ден от месеца. По заявления на клиента договорът е анексиран на 14.11.2017 г. и на 16.11.2017 г.

Твърдят, че “Профи Кредит” ЕООД са изпълнили точно и в срок задълженията си по договора, като на 13.07.2016 г. са превели парична сума в размер 3000,00 лева по посочена от длъжника банкова сметка. ***, че длъжникът не изпълнявал точно поетите с договора задължения, същият изпада в забава и съгласно уговореното и прието от страните, настъпва автоматично прекратяване на договора за потребителски кредит и обявяване на неговата предсрочна изискуемост, без да е необходимо кредиторът да изпраща на длъжника уведомление, покана, предизвестие или др.

Договорът е прекратен на 20.02.2018 г., а на 21.08.2018 г. на длъжника е изпратено уведомително писмо.

Поради останало неизплатеното задължение ищците предявили правата си в заповедно производство – ч.гр.д.453/2018 година, където съдът издал заповед за изпълнение за 2 979,22 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 08.06.2018 година до окончателното й изплащане, 30,00 лева такси по тарифа за извънсъдебно събиране на вземането, 29,07 лева законна лихва за забава от 09.09.2016 г. - дата на изпадане на длъжника в забава по договор за потребителски кредит до 20.02.2018 г.- дата на прекратяване на договора. Заявяват, че се отказват от претендираните в заповедното производство 29,07 лева лихви и 30,00 лева  такси, поради липса на материален интерес. В условията на чл.415, ал.1, т.2 ГПК ищецът предявява настоящия иск и моли съда, да постанови решение, с което признае за установено по отношение на ответника вземането му в посочените размери. Претендира осъждане и за направените в заповедното и настоящото производство разноски.

 

В срока по чл.131 от ГПК ответникът И.К.И. не  взема становище по предявения иск. Не се явява и в съдебно заседание, както и не осигурява свой процесуален представител.

Представителят на ищеца прави искане за постановяване на решение при условията на чл.238 ГПК в случай, че са налице условията за това.

 

Съдът намира, че са изпълнени изискванията на чл.239 ГПК – ответникът не е дал отговор на молбата в срока по чл.131 ГПК, не се явява в съдебно заседание, не е изразил желание делото да се гледа в негово отсъствие и са му разяснени последиците, както и възможността съдът да прекрати производството или да постанови неприсъствено решение.

От представените по делото доказателства се налага извод за  основателност на предявените осъдителни искове. Ответникът е сключил договор за предоставяне на кредит, вноските по който не е заплащал. Останал е задължен със сумите, посочени в представената по делото документация.

 

При този изход на делото ответникът дължи на ищеца заплащане на направените от последния в настоящото производството разноски.

 

По горните съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И :

ПРИЗНАВА за установено вземането на „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, с ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 49, бл. 53Е, вх. В, представлявано от Светослав Николаев Николов и Ирина Харалампиева Георгиева – управители срещу И.К.И., с ЕГН **********,*** за сумата от 2 979,22 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 08.06.2018 година до окончателното й изплащане, 30,00 лева такси по тарифа за извънсъдебно събиране на вземането, 29,07 лева законна лихва за забава от 09.09.2016 г. - дата на изпадане на длъжника в забава по договор за потребителски кредит до 20.02.2018 г.- дата на прекратяване на договора.

 

ОСЪЖДА И.К.И., с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, с ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 49, бл. 53Е, вх. В, представлявано от Светослав Николаев Николов и Ирина Харалампиева Георгиева – управители сумата от 464,42 лв. направени разноски в настоящото  и заповедно производство.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.д. 453/2018 година за произнасяне по чл.416 ГПК.

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН  СЪДИЯ :