Мотиви към решение, постановено на 20.08.2018г. по АНД № 254 по описа на Районен съд Берковица за 2019 г.

 

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК, във вр. с чл.78а от НК.

 

 Образувано е по постановление на прокурор при Районна прокуратура    гр.Берковица, с което се Г.Н.А. на 23 години, роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи в Макси чикън гр. Костинброд, с ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено  административно наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК за това, че от от 27.12.2018 г. до настоящия момент в гр. Берковица, ул. Чайка № 15, като пълнолетен заживял на съпружески начала с лице от женски пол – ненавършилата тогава 16-годишна възраст Радмила Юлиянова Григорова с ЕГН ********** от гр. Берковица, без да е сключил граждански брак с нея – престъпление по чл.191, ал.1 от НК

 

С решение от 20.08.2019 година съдът призна обвиняемия за виновен по повдигнатото обвинение и като прие, че са налице условията по чл.78а, ал.1 НК, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева.

За да достигне до това решение, съдът взе предвид събраните в хода на ДП доказателства, от които се установява следното :

Обвиняемият е пълнолетен, неосъждан. В края на 2018 година заживял на съпружески начала с Радмила Григорова, родена на *** година в къщата на родителите си. Преди това поддържали връзка в продължение на около година. Сигнал за осъществяваното съжителство бил подаден от Отдела за закрила на детето. Разпитан на ДП А. се признава за виновен. Категоричен е, че обича Радмила и няма намерение да се разделя с нея.

Съгласно разпоредбата на чл.191, ал.1 НК пълнолетно лице, което без да е сключило граждански брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.

В конкретния случай А. е установил брачно съжителство с Радмила към края на месец декември 2018 година, когато тя е била 15 годишна.

От субективна страна обвиняемия е съзнавал противоправния характер на поведението си и е желаел настъпването на резултата, предвиден в санкционната норма на закона. С факта на заживяване съпружески с ненавършилата 16 годишна възраст Радмила, деянието е осъществено и завършено и от обективна страна.

Налице са предпоставките на чл.78а НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – не е осъждан; от престъплението не са настъпили имуществени вреди; предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода до две години; съдът и прокурорът са задължени при наличие на материалните предпоставки да приложат разпоредбата на чл.78а НК.

 При липса на данни за притежавано от обвиняемия имущество, съдът определи минималния предвиден в закона размер глоба – 1000.00 лева.

 

С такива мотиви съдът постанови решението си.

  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: