Р Е Ш Е Н И Е

за поправка на очевидна грешка

ГР.БЕРКОВИЦА, 15.08.2019 г.

Гр.д. 141/2019 година

 

 

         Производството по делото е приключило с решение, постановено на 24.06.2019 г. В срока за неговото обжалване е постъпила молба от К.И.Б. чрез представител, с която моли на основание чл. 247 ГПК съдът да поправи допусната фактическа грешка и вместо да отхвърли предявения иск, да прекрати производството по делото.

         В срока по чл. 247, ал.2  ГПК,  становище от ответната страна не е постъпило.

         Съдът намира, че не се налага разглеждане на делото в открито съдебно заседание.

         Молбата е процесуално допустима, но неоснователна.

За да постанови решението си от 24.06.2019 г., съдът е приел за безспорен между страните факта, че е настъпило изпълнение в хода на производството. Като е съобразил разпоредбата на чл. 235, ал.3 ГПК е отхвърлил предявения иск.

         Настоящата молба е мотивирана с това, че след като в хода на производството е отпаднал правния интерес за ищеца, то производството следва да бъде прекратено, а не съдът да постановява отхвърлителен диспозитив. Дали това процесуално действие на съда е правилно или не, ще стане ясно от резултата от инстанционния контрол, който същият молител – ищец е инициирал. В случая обаче, съдът се произнася в производство по чл. 247 ГПК и намира, че не е налице ОФГ, тъй като не е налице очевидно несъответствие между формираната воля на съда и нейното изразяване в диспозитива на съдебния акт. Ако прекрати производството с решение по чл. 247 ГПК, съдът би допуснал да постанови порочен съдебен акт, с който да се постигне различен правен резултат от вече изразената воля в съдебното решение. Дори неправилно съдът да е отхвърлил иска с решението си от 24.06.2019 г. вместо да прекрати производството, то това действие, тази воля на съда не може да бъде подменена по реда на постановяване на решение за поправка на ОФГ. Още повече, че същият молител е депозирал и жалба срещу постановеното решение.

По горните съображения съдът

        

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молбата на К.И.Б. с ЕГН **********,***, с която моли на основание чл. 247 ГПК съдът да поправи допусната фактическа грешка и вместо да отхвърли предявения иск, да прекрати производството по делото.

 

        

Решението подлежи на обжалване пред МОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                  

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :