Мотиви към решение , постановено на 05.09.2018г. по АНД №257 по описа за 2018г., от Районен съд-Берковиц- 05.09.2018год.

 

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК във вр. с чл.78а от НК.

       Образувано е по постановление на прокурор при Районна прокуратура    гр.Берковица, с което се предлага обвиняемия К.Н.И. ***, роден на 2223.12.1993г, в гр. Берковица, българин, български гражданин, без образование, безработен, осъждан, но реабилитиран по право, ЕГН ********** да бъде признат ЗА ВИНОВЕН  в това, че от  месец април 2017 година, в гр.Вършец, ул. “Шеста” № 3 като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол- ненавършилата 16-годишна възраст Гроздена Любова Миладинова от гр.Вършец и  освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание съгласно чл.78 А от НК.

      Обвиняемият К.Н.И.  на ДП  се признава за виновен за извършеното деяние. В съдебно заседание редовно призован,не се явява,а се представлява от назначеният му на ДП служебен защитник-адв.А.К..

      Районна прокуратура град Берковица ,редовно призовани, се представляват от районен прокурор- В.Ранова ,която поддържа предложението за освобождаване от наказателна отговорност и пледира за налагане на административно наказание към минималния размер.

     Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на  обвиняемия и становището на прокурора, намира за установено следното:

     Обвиняемият К.Н.И. ***. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а ал. 1 от НК.

    Непълнолетната Гроздена Миладинова от гр.Вършец се запознала с обвиняемия К.Н.И. през 2016 година.Двамата станали първоначално приятели, а след това решили да заживеят заедно, на съпружески начала.

На 01.04.2017 година те направили годеж и малко след това заживели заедно, в дома на И.,***.От съвместното им съжителство Гроздена Миладинова забременяла и родила на 31.05.2018г. дете-момиче, което нарекли Надежда.Младото семейство се подпомага от родителите им.Всички полагали грижи за роденото дете.

Към момента на заживяването на двамата младежи на съпружески начала, Гроздена е била на 15 години, т. е нямала е изискуемата възраст за сключване на граждански брак/16-годишна възраст, с разрешение на родителите /.Детето е записано с неизвестен баща.

От субективна страна обвиняемият е съзнавал противоправния характер на поведението си и е желаел настъпването на евентуален вредоносен резултат. Със заживяването на съпружески начала с непълнолетната Миладинова  деянието е осъществено и завършено и от обективна страна.

При така изложената фактическа обстановка е видно, че от месец април 2017 година, в гр.Вършец, ул. “Шеста” № 3 обвиняемият К.Н.И. като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол- ненавършилата 16-годишна възраст Гроздена Любова Миладинова от гр.Вършец, от което съжителство имат дете-момиче Надежда, родено на ***г. - престъпление по чл.191 ал.1 от НК, за което деяние се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ до две години или „Пробация“ както и „Обществено порицание“.

     От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл – обвиняемият е съзнавал, че няма право да живее с ненавършило пълнолетие момиче.

     Анализът на събраните доказателства водят до извода, че по несъмнен начин обвиняемият И.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 191 ал. 1 от НК.

    Имайки предвид изложеното и при това тълкуване на закона, съдът признава за виновен обвиняемия К.Н.И. за извършеното деяние по чл. 191 ал. 1 от НК, като намира, че са налице предпоставките на чл. 78а, ал. 1, б. ”а” – б. ”в” от НК – т. е следва да бъде ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и да му се наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000.00 / хиляда / лева. В особената част на НК са предвидени за това престъпление наказания - до две години лишаване от свобода или пробация,както и обществено порицание.Подсъдимият  не е осъждан, досега по отношение на същия не е прилагано освобождаване от наказателна отговорност, а имуществени вреди от престъплението не са причинени – деянието е формално и не предвижда настъпване на вредоносен резултат.

         При определяне размера на глобата съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗАНН и чл. 78а ал. 1 НК съдът съобрази, че подсъдимият е извършил престъпно деяние за първи път, има чисто съдебно минало, а видно от данните по делото се касае за мъж на  млада възраст с неустановени месечни доходи,  поради което съдът наложи размер на глоба предвиден в чл. 78а, ал. 1 НК при минимума. Съдът не определи по–голям размер глоба, считайки, че и наложения е съобразен с тежестта на извършеното деяние от обвиняемия Панов  и другите обстоятелства по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, освен това липсват данни по делото, които да обосновават налагането на по – голям размер глоба.

              Водим от горното,съдът постанови решението си.

 

Председател: