О П Р Е Д Е Л Е Н И Е           

                                            гр. Берковица, 28.09.2018 г.

 

 

Районен съд - Берковица, наказателна колегия, в закрито заседание, на двадесет и осми септември през две хиляди и осемнадесета година и в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

след като разгледа докладваното от съдията АНД № 248 по описа за 2018 год. на Районен съд – гр. Берковица,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано във връзка с жалба, подписана от А.М.К. с ЕГН-********** с адрес: *** срещу  ЕФ К № 2143534, издадено на 23.02.2018 г. от ОДМВР Монтана, с който на жалбоподателя е наложена на основание чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП глоба в размер на 100,00 (сто) лева .

С вх. № 248/26.09.2018 г. в Районен съд – Берковица е постъпила молба от жалбоподателя А.М.К.,в която сочи, че оттегля подадената от него жалба против ЕФ К № 2143534, издадено на 23.02.2018 г. от ОДМВР Монтана  и моли съда да прекрати АН дело № 248/2018 година.

Право на жалбоподателя е да прецени дали да поддържа или не подадената жалба срещу наказателното постановление/ в случая ЕФ /.

Съдът като съобрази, че в случая съгласно разпоредбата на чл. 84 от ЗАНН в производството по обжалване на НП пред съда намират приложение разпоредбите на НПК, намира че са налице предпоставките на чл. 324 от НПК, тъй като молбата е подадена до започване на съдебното следствие пред въззивния съд.

В този смисъл, оттеглянето на жалбата е извършено в срока по чл. 324, ал. 1 от НПК и от правно легитимирана страна, законосъобразна последица от което е нейното оставяне без разглеждане и прекратяване на образуваното производство пред настоящия съд.

Мотивиран от горното, на основание чл. 326 във вр. с чл. 324, ал. 1 от НПК и чл. 63 от ЗАНН съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба ,подадена от А.М.К. с ЕГН-********** с адрес: *** срещу  ЕФ К № 2143534, издадено на 23.02.2018 г. от ОДМВР Монтана, с който на жалбоподателя е наложена на основание чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП глоба в размер на 100,00 (сто) лева поради оттегляне на същата.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 248 по описа на Районен съд – Берковица за 2018 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред касационната инстанция - Административен съд - Монтана, считано от датата на съобщаването на страните.

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: