О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр.Берковица  04.09.2018г.

 

 

Юлита Георгиева - съдия-докладчик по АНД №247/2018г. по описа на РС-Берковица, след като се запознах с материалите по делото, намирам, че са налице законови пречки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, поради следното:

Делото е образувано на основание постъпила  жалба /заявление/ от  С.В.И. *** и  ЕГН ********** и подписана от него срещу ФИШ с №0785940/31.07.2018г., издаден от Петър Гуцин –ПИ при РУ-Вършец.

След запознаване с материалите по делото  ,съдът констатира, че  жалбата, въз основа на която е образувано настоящото производство следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 Видно от приложения по делото фиш ,същият е издаден за неправилно паркиране и същият не е подписан от нарушителя.

          Разпоредбата на чл.186 от ЗДвП предвижда няколко хипотези за налагане на наказания „глоба“ с фиш (обикновен, не електронен).

          По реда на ал.1 се налага глоба с фиш за административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Фишът задължително се съставя в присъствието на нарушителя на място.

         Съгласно ал. 2, когато лицето оспори извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба, или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

        В ал. 3 (от 21.01.2017 г.) е предвидено изключение фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на МПС като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият остават за съхранение в службата за контрол. Към МПС се закрепва уведомление, в което се посочват обстоятелствата свързани с нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Фишът се смята за връчен със закрепването на уведомлението към МПС

За фишовете издадени по реда на чл.186 от ЗДвП не е предвидена процесуална възможност за тяхното обжалване , обжалват  се наказателните постановления, а не директно фишът. Изключение се допуска само по отношение електронните фишове. В случая не се касае за електронен фиш по смисъла на чл.189, ал.4 от ЗДвП, а за фиш издаден по реда на чл.186, ал.3 от ЗДвП, доколкото се касае за неправилно паркиране и  липсва подпис на нарушителя, за който не е предвиден ред за обжалване.

          Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване, който не може да бъде разширяван. Това не означава, че правото на оспорване на нарушението или размер на наложена глоба е отречено. Разпоредбата на чл.186 ал.2 ЗДвП и чл.39 ал.3 ЗАНН съдържат понятието “нарушение” и не разграничават случаите на издаден в присъствие или в отсъствие на нарушителя фиш. При оспорване на нарушението, независимо дали фишът е съставен в присъствие или в отсъствие на водача, се съставя акт. Правото на оспорване на вмененото нарушение и последиците от осъществено оспорване следва да бъдат обсъждани в контекста на разпоредбата на ЗДвП, регулираща отношенията при маловажни нарушения и нарушения при паркиране – чл.186 ал.2, 3 и 7 ЗДвП. Последиците от оспорване от водач, неприсъствал при съставяне на фиша, се извличат от разпоредбата на чл.39 ал.3 ЗАНН вр. с чл.186 ал.7 ЗДвП. Разпоредбата на чл.186 ал.7 ЗДвП не разграничава фишове, съставени в присъствие или в отсъствие на водача и се прилага при незаплатена глоба, т.е. фишът поражда  последиците на влязло в сила НП, но при оспорване на фиша не се прилага, тоест оспорен фиш не може да бъде квалифициран на НП с последица  – пряко обжалване пред съда. Действието на оспорване на фиша има за последица предвиденото в чл.39 ал.3 ЗАНН.       При оспорване на фиш, същият се анулира и се съставя акт, който се оспорва по реда на ЗАНН,поради което компетентният орган,който следва  да се произнесе по жалбата е РЕ –Вършец.

По изложените съображения, съдът намира, че производството по жалбата срещу ФИШ с №0785940/31.07.2018г., издаден от Петър Гуцин –ПИ при РУ-Вършец следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното съдът:

                           

О П Р Е Д Е Л  И :

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.В.И. *** и  ЕГН ********** и подписана от него срещу ФИШ с №0785940/31.07.2018г., издаден от Петър Гуцин –ПИ при РУ-Вършец като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №247/2018г.по описа на РС-Берковица  ,а материалите по него да се изпратят на компетентния орган РУ-Вършец.

За  настоящото определение да се съобщи на жалбоподателя.                  Настоящото определение подлежи на обжалване на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН с частна жалба пред  Административен съд-Монтана  в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

                                      

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: