П Р О Т О К О Л

гр. БЕРКОВИЦА, 07.09.2018 год.

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………..……………………в публично съдебно заседание на  07.09.2018 г……….………………….в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

                      

 

  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. А.С.

 

                                                  2. В.И.

    

при участието на секретаря ……С. Петрова.....…........……….……….

и прокурора…Соколова……...….………….сложи за разглеждане НОХД…208…..по описа за 2018 г…….………докладвано от съдията Филипова….…….…………………….……………… на поименното повикване в………..13.30………….…........…………….часа се явиха:

         

ПОДСЪДИМИТА редовно призована се явява лично и с адв. Веселинов.

РП Берковица редовно призовани се явява прокурор Соколова.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ. ВЕСЕЛИНОВ: Да се даде ход.

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка за даване ход на разпоредителното заседание и

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ход на разпоредителното заседание.

СЪДЪТ пристъпва към обсъждане на въпросите по чл.248, ал.1, от т. 1 до т.8 НПК:

ПРОКУРОРА: Подсъдно е делото на съда. Няма основание за прекратяване или спиране. Не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и не са налице условия за разглеждане на делото при условията на особените правила. Не са налице основания за разглеждане при закрити врати. Да се потвърди мярката, взета на ДП. Нямам искания за събиране на нови доказатгелства.

АДВ. ВЕСЕЛИНОВ: По реда на чл.248, ал.1 делото е подсъдно на настоящия съдебен състав. Няма основание за неговото спиране или прекратяване и не са налице отстраними процесуални нарушения. Не са налице условия за разглеждане по реда на особените правила при закрити врати и назначаване на вещо лице, преводач и тълковници. Не са налице основания за изменение на наложената мярка за неоткрлонение по смисъла на т. 6. По т.7 за съдебното заседание моля да ни допуснете до празпит лицето Евалин Панайотов Георгиев за установяване на обстоятелствата по начина на поръчване на намерения тютюн. Не би следвало да се призовава, тъй като ще го осигурим за съдебно заседание.. Тъй като в настоящото разпоредително заседание не се явява вещо лице след изслушване на оценъчната експертиза евентуално може да направим доказателствени искания по оценката и стойността на намерения тютюн.

СЪДЪТ: В хода на разпоредителното заседание и обсъждане на въпросите по чл.248 НПК съдът намери, че делото е подсъдно, следва да бъде разгледено, не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, но констатира отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което касае правото на защита на обвиняемия в хипотезата на чл.249, ал.4 т.1 НПК. Нарушението се състои в следното: След постановлението за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неоткронение съгласно правилата, обвиняемия следва да бъде разпитан. Постановлението за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение е от 08.05.2018 г. На тази дата обвиняемата не е разпитана. На л. 31 от делото се намира протокол за разпит на обвиняем от 08.06.2018 г . В заглавната част на протокола е вписано  обвиняем Г.К.Г., но в останалата част е записано, че отговори дава лице Мартин Йорданов Йорданов, което няма никаква връзка с настоящото производство. При това положение настоящият състав намира, че по безспорен начин не може да се приеме, че е спазена процедурата и лицето привлечено за обвиняем е разпитано. Това нарушение е съществено, но отстранимо поради което на основание чл.249, ал.1, вр. чл.249, ал4, т.1 и чл.248, ал.1, т.3 НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 208 по описа на БРС за 2018 г. поради допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение в хода на ДП.

 

ВРЪЩА делото на РП Берковица за отстраняване на допуснатато нарушение така, както бе описано в обстоятелствената част на определението.

Тъй като е налице прекратяване на съдебното производство, то е безпредметно останалата част от въпросите да бъдат обсъждани на този етап.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или протест  в 15 дневен срок от днес.

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 13.40 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

          СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: