Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 25.09.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………………… в публично заседание на 07 септември………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 163 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН

Административно наказателното производство е образувано по жалба на Г.И. *** ЕГН ********** срещу Наказателно постановление № 15-0243-000140/29.04.2015 г. на Началника на РУ Берковица, с което на жалбоподателя на основание чл. 315, ал.1, т.1, вр. чл. 249, т.1 от КЗ  е наложено административно наказание “глоба “ в размер на 400 лева.

 Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като твърди, че притежавал полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”, която прилага.

Въззиваемата страна РУ-Берковица,  редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по същество.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН ,  подадена е в преклузивния 7 дневен срок по ал. 2  от легитимиран субект (срещу който е издадено атакуваното НП), при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд (районния съд по мястото на извършване на твърдяното нарушение), поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество   жалбата  е   неоснователна по следните съображения:

На 31.03.2015 година около 14.23 часа жалбоподателят управлявал собствения си автомобил с марка Форд Фокус и регистрационен номер СА 4626ХН по третокласен път 815 с посока на движение от с.Бистрилица към с.Боровци. Бил спрян за проверка от служители на РУ Берковица, които установили, че последният се движи по път от републиканската пътна мрежа, без да притежава редовно сключена застраховка „Гражданска отговорност”. За констатираното нарушение му съставили АУАН, а по – късно въз основа на него и атакуваното НП. В хода на админиостративно наказателното производство жалбоподателят е представил полица за застраховка с ДЗИ „Общо застраховане” ЕАД, от която е видно, че застраховката е валидна от 02.04.2015 година. От извършената справка е видно, че жалбоподателят е сключил и предходна застраховка със ЗК „Лев инс”, която обаче е прекратена към месец септември предходната година. Следователно, към момента на извършената проверка 31.03.2015 година жалбоподателят е управлявал МПС без наличие на валидна застраховка.

         Застраховка „Гражданска отговорност” е задължителна и следва да бъде сключена от всяко лице, което 1. притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение;2. управлява моторно превозно средство при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка. С оглед вмененото задължение административно наказателната отговорност се носи или от лицето, което не е изпълнило това задължение или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Санкцията е различна, когато задълженото лице е физическо или юридическо такова.

В конкретния случай жалбоподателят е управлявал МПС, което е негова собственост и за което към момента на проверката няма сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Глобата е нормативно определена в размер на 400.00 лева. Нарушението е редовно установено, приложена е предвидената в закона санкция, в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което съдът

 

Р  Е  Ш  И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0243-000140/29.04.2015 г. на  Началника на РУ Берковица,  с което на Г.И. *** ЕГН ********** на основание чл. 315, ал.1, т.1, вр. чл. 249, т.1 от КЗ  е наложено административно наказание “ глоба “ в размер на 400 лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: