Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 25.09.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 25 септември…....………………..……………………… през две хиляди и осемнадесета година………..……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н.Андреева………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 566 по описа за 2018г………….……...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.50 от СК.

        

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод брака между В.Г.З., с ЕГН ********** *** Иван Асен II и С.С.З., с ЕГН ********** *** Иван Асен II, сключен на 07.07.2000 г. в град Вършец, акт № 6/07.07.2000г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

         УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.51, ал.1 от СК, по силата на което :

Роденото от брака ненавършило пълнолетие дете Йоана Василева З., родена на ***г. след прекратяване на брака ще живее при майката Светлана С.З., на която се предоставят родителските права върху детето.

Бащата В.Г.З. ще има право на лични контакти всяка събота и неделя от 9,00 часа до 19,00 часа, както и един месец всяка година през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката, както и по всяко време след уговорката на родителите.

Бащата В.Г.З. ще заплаща на Светлана С.З. в качеството й на майка и законен представител на Йоана Василева З., родена на ***г., с ЕГН **********по 150,00 лева месечна издръжка, считано от 01.10.2018г., до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от падежа до окончателното изплащане.

Страните нямат семейно жилище.

Страните нямат имуществени и финансови претенции един към друг. Всичко придобито съвместно по време на брака е поделено помежду им по доброволен начин. Съгласно декларация за избор на режим на имуществени отношения между съпрузи от 15.07.2015г., нотариално заверена и вписана в ЦЕР към АВп е избран законов режим на разделеност и е прекратена съпружеската общност.

Страните нямат претенции един към друг за издръжка.

След прекратяване на брака съпругата С.С.З. ще носи брачното си фамилно  име З..

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :