Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 07.09.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 04 септември………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…….……….…..……………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н.Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 265 по описа за 2017г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.165 по описа на БРС за 2018 година.

Ищецът “ВиК” ООД, град Монтана твърди, че извършили доставка на вода за битови нужди, по отношение на имот, находящ се в гр. Вършец, ул. Пета № 5.  Сочи, че за периода 04.03.2015 г. – 01.11.2016 г. е доставил на ответника вода, но последният не заплатил стойността й в общ размер на 340.49 лева. Поради това ищецът депозирал заявление по реда на чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение за посочените суми, по което било образувано ч.гр.д. № 165/2018 г. на БРС. След като ответникът направил възражение в законоустановения срок по чл. 414 ГПК, за него възникнал правен интерес от установяване на вземането.

Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено вземането му по отношение на ответниците за сумата от 285.77 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 09.03.2018 г. до окончателното изплащане, 54.72 лева законна лихва за периода 05.04.2015  – 07.03.2018 година. Претендира и направените в настоящото и заповедното производство разноски.

Ответникът С.М.К. в предоставения срок по чл.ц 131 ГПК не взема становище по предявения иск.

Доказателствата по делото са писмени. Приложено е и ч.гр.д.165/2018 година, по което е издадена заповед за изпълнение в полза на ищеца в производство по чл.410 ГПК. След преценка на представените доказателства, съдът приема за установено следното :

 

 Страните в производството са в облигационни отношения по повод водоснабден имот, ползван от ответника и находящ се в град Вършец, ул. „Пета” 5. За измерване на доставеното, респ. изразходено количество питейна вода и канализационни услуги е инсталиран водомер и е открита съответната партида на името на ответника. За процесния период последният е ползвал договорените услуги и е употребил количество вода на обща стойност 285.77 лева. Използваното количество е отразявано редовно  - в присъствието на ответника, за което последният полагал подпис, а когато не бил осигуряван достъп, били начислявани служебно определени количества. За начислените служебно количества ответникът е уведомен и съгласен, предвид поставяните след такива служебни начислявания подписи. При липса на въведени възражения от страна на ответника и с оглед представените неоспорени писмени доказателства, съдът приема, че за процесния период 04.03.2015  – 01.11.2016 година ответникът е потребил доставена, отведена и пречистена вода на обща стойност 285.77 лева. Неизпълнение на задължението за плащане, принудило ищцовото дружество да предяви правата си в заповедно производство и съдът е издал заповед за изпълнение за посочената сума, платима ведно със законната лихва, считано от 09.03.2018 година (неправилно посочена в заповедста 09.03.2017 година). Неизпълнението на задължението за плащане е свързано с обезщетение за забава. В случая такова е начислено в размер на 54.72 лева за периода 05.04.2015  – 07.03.2018 година. В настоящото производство не бяха ангажирани доказателства за плащане от страна на ответника, нито направени възражения, които да изключват или погасяват това тяхно задължение. Ето защо настоящият състав намира, че предявеният иск е доказан и следва да бъде уважен.

 

При този изход на делото ответникът дължи на ищеца заплащане на направените от последния в настоящото производството разноски, както и тези в заповедното.

 

По горните съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА за установено вземането на „Водоснабдяване и канализация” ООД, с ЕИК 821152916, със седалище и адрес на управление гр. Монтана,  ул. Ал. Стамболийски № 11, представлявано от инж. Валери Димитров Иванов – управител срещу С.М.К., с ЕГН ********** *** за сумата от 285.77 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 09.03.2018 г. до окончателното изплащане, 54.72 лева законна лихва за периода 05.04.2015 г. – 07.03.2018 г., за които е издадена заповед за изпълнение на парично изпълнение по ч.гр.д. 165/2018 г.

 

ОСЪЖДА С.М.К., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация” ООД, с ЕИК 821152916, със седалище и адрес на управление гр. Монтана,  ул. Ал. Стамболийски № 11, представлявано от инж. Валери Димитров Иванов – управител сумата от 76.50 лв. направени разноски в настоящото производство, както и сумата от 25.00 лева, разноски в заповедното производство по ч.гр.д.165/2018 година.

        

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.165/2018 година за произнасяне по чл.416 ГПК.

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН  СЪДИЯ :