Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,19.09.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 05 септември………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…….……….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 113 по описа за 2018г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.799  по описа на БРС за 2017 година.

Ищците “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, град София  твърдят, че между тях и ответника бил сключен договор за предоставяне на паричен заем в размер на 381.68 лева с номер CREX  – 13623148 от 14.07.2016 година. Сумата по договора била усвоена изцяло от кредитополучателя. С договора ответницата се задължила да погаси заема на 3 равни месечни вноски, всяка от които по 132.57 лева. Ответницата не е погасила нита една вноска. Според договора, неплащането на две последователни вноски дава право на кредитора да обяви кредита за предсрочно изискуем. Кредитът е обявен за предсрочно изискуем след просрочие на 20.09.2016 година. Неиздължаването на кредитополучателя дало повод на ищеца да предяви вземането си в заповедно производство по реда на чл.410 ГПК. На 27.09.2017 г. съдът е издал заповед за изпълнение за сумата от 381.68 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 26.09.2017 година до окончателното изплащане, 16.03 лева възнаградителна лихва за периода 20.08.2016 г. – 20.10.2016 г., 37.89 лева мораторна лихва за периода 20.09.2016 – 11.09.2017  година. Предвид факта, че ответницата не е намерена на регистрираните от нея постоянен и настоящ адрес, както и няма регистриран трудов договор, за да бъде уведомена по месторабота, при условията на чл.415, ал.1, т2 от ГПК ищецът е предявил иск за установяване на вземането, за което вече е издадена заповед за изпълнение. Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено вземането му в посочените размери. Претендира и осъждане за разноските в заповедното и в настоящото производство.

В срока по чл.131 от ГПК ответницата С.К.Р. отново не е намерена и чрез назначения особен представител оспорва предявения иск. Прави множество възражения, в.ч. за неравноправност на клаузите на договора, за некоректно поведение от страна на кредитора, което не е позволило изпълнение на договора от страна на длъжника и други.

 

Доказателствата по делото са писмени. Приложено е и ч.гр.д.799/2017 година, по което е издадена заповед за изпълнение в полза на ищеца в производство по чл.410 ГПК. След преценка на представените доказателства, съдът приема за установено следното :

 

 Между страните на 14.07.2016 година възникнало облигационно отношение, по силата на което ищецът  предоставил на ответника в заем сумата от 381.68 лева за покупка на стоки на кредит. Сумата била усвоена веднага. Страните се договорили, че целият размер на дълга, ведно с добавка, представляваща печалба на дружеството ще бъде върнат с 3 равни месечни вноски, всяка от които по 132.57 лева. Ответницата не е изплатила нито една от вноските. Ищецът твърди, че са налице условия за предсрочна изискуемост на цялото вземане. В действителност обаче, падежът за погасяване на вземането е настъпил още към момента на предявяване на искането за издаване на заповед за изпълнение. В заповедно производство по чл.410 ГПК и на 27.09.2017 година по ч.гр. 799/2017 година е издадена заповед за изпълнение за сумата от 381.68 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 26.09.2017 година до окончателното изплащане, 16.03 лева възнаградителна лихва за периода 20.08.2016 г. – 20.10.2016 г., 37.89 лева мораторна лихва за периода 20.09.2016 – 11.09.2017  година, дължими по договор CREX  – 13623148 от 14.07.2016 година.  Дължимостта на сумите в посочените размери се доказа от представените доказателства, поради което съдът намира, че предявеният установителен иск е основателен и следва да бъде уважен. Въведените от процесуалния представител на ответницата възражения не бяха доказани, не бяха изложени и съображения за неравноправни клаузи в сключения договор, а такива и съдът не констатира.

 

При този изход на делото ответникът дължи на ищеца заплащане на направените от последния в настоящото производството разноски.

 

По горните съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА за установено вземането на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София,  сгр. 14, представлявано от Нели Димитър Димитров срещу С.К.Р. с ЕГН **********,*** за сумата от 381.68 лева главница по Договор за потребителски заем с № CREX-13623148 от 20.08.2016 г., ведно със законната лихва, считано от 26.09.2017 година до окончателното изплащане, 16.03 лева възнаградителна лихва за периода 20.08.2016 г. – 20.10.2016 г., 37.89 лева мораторна лихва за периода 20.09.2016 г. – 11.09.2017  година, за които е издадена заповед за изпълнение на парично изпълнение по ч.гр.д. 799/2017 г.

 

ОСЪЖДА С.К.Р. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София,  сгр. 14, представляван от Димитър Димитров сумата от 225.00 лв. направени разноски в настоящото производство, както и сумата от 75.00 лева, разноски в заповедното производство по ч.гр.д.799/2017 година.

        

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.799/2017 година за произнасяне по чл.416 ГПК.

 

 

                                                                      

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :