МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ  от 09.10.2018г. ПО АНД №272/2018 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД – Берковица- 09.10.2018год.

       Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – Берковица за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, против обвиняемия Д.З.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, основно образование, пенсионер осъждан и реабилитиран, ЕГН ********** за това , че  на  03.08.2018г., около 18часа в град Берковица по ул. “Тракия“, с посока на движение от ул. “Антон Страшимиров“ към ул. “Марин Дринов“управлявал моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №I -45/24.03.2000 година на МВР за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях –трактор „ЮМЗ“с номер на рама 082830 и двигател с №210984, а именно без поставени регистрационни табели на определените за това места - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК.

        За Районна прокуратура-Берковица, редовно призовани,  се явява  районен прокурор В.Давидов. Прокурорът поддържа изцяло така повдигнатото обвинение, като счита за безспорно установено по делото обвиняемият да е осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, за което предлага същият да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер около минимума на предвиденото в закона.

         Обвиняемият редовно призован   , се явява  в съдебно заседание и с упълномощен защитник и не оспорва констатациите по внесеното постановление.

       След като се запозна със събраните при разследването доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

На 03.08.2018 година, около 18 часа в град Берковица по ул. “Тракия“ обв. Д.З.М. *** управлявал трактор „ЮМЗ“ с монтирана на него косачка, който бил без поставени регистрационни табели на определените за това места. Преди кръстовището с ул. “Владимир Заимов“, с посока на движение към ул. “Марин Дринов“ с прикачената към трактора косачка се блъснал в контейнер за смет, а той от своя страна в циментов стълб. По това време и на това място се намирала възрастна жена, която изхвърляла отпадъци в контейнера, при което един от капаците заклещил ръката й.

         В резултат  на транспортното произшествие не са били причинени значителни материални щети. Намиращата се до контейнера за смет, също не е получила увреждания, визирани в глава „втора“ раздел „ втори“ от НК.

          След транспортното произшествие обв. М. е напуснал мястото на извършването му. Впоследствие е установен от служители на РУ МВР –Берковица и е отведен в сградата на РУ –Берковица, където му е бил съставен електронен Акт серия „Д“, с №198050/03.08.2018 година за извършено нарушение на чл.140 ал.1 пр.1 от ЗДвП, а именно управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред.

       При установяването на обв. М., последният лъхал на алкохол но предвид обстоятелството, че не е заловен на място не му е бил съставен акт за това нарушение на ЗДвП.

Разпитан в качеството на обвиняем М.  се признава за виновен и е дал обяснения.

От субективна страна обвиняемият е съзнавал противоправния характер на деянието си, знаел е, че трактора е без регистрационни табели и поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го е привел в движение С управлението на трактор „ЮМЗ“с номер на рама 082830 и двигател с №210984 без поставени регистрационни табели в нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП деянието е осъществено и завършено от обективна страна. Незнанието на обстоятелството, че управлението на МПС без поставени на него регистрационни табели не е извинително.

От изложеното е видно, че на 03.08.2018г., около 18часа в град Берковица по ул. “Тракия“, с посока на движение от ул. “Антон Страшимиров“ към ул. “Марин Дринов обв. Д.З.М., ЕГН********** *** е управлявал МПС - трактор „Беларус ЮМЗ“с номер на рама 082830 и двигател с №210984, което не е регистрирано по надлежния ред, а именно без поставени регистрационни табели на определените за това места-престъпление по чл.345 ал.2 вр. с ал.1 от НК.

Деянието е извършено при форма на вина „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11 ал.2 от НК, тъй като обвиняемия е съзнавал, че управлява МПС без регистрационна табела.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите и самопризнанието на обвиняемия като логични, обективни, взаимно допълващи се и съответстващи на приобщените по предвидения в НПК ред писмени доказателства като кореспондиращи помежду си и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

С оглед на горното и при така установената безспорна фактическа обстановка Съдът намира от правна страна, че с деянието си обвиняемият  Д.З.М. е осъществил обективните и субективни признаци от състава на престъплението по 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК за това, че на 03.08.2018г., около 18часа в град Берковица по ул. “Тракия“, с посока на движение от ул. “Антон Страшимиров“ към ул. “Марин Дринов“управлявал моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №I -45/24.03.2000 година на МВР за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях –трактор „ЮМЗ“с номер на рама 082830 и двигател с №210984, а именно без поставени регистрационни табели на определените за това места.

От обективна страна с действията си обвиняемият осъществява обективните признаци от състава на посоченото престъпление, защото на инкриминираната дата управлява нерегистрирано по надлежния ред моторно превозно средство.

От субективна страна обвиняемият извършва деянието, за което е ангажирана отговорността му, с пряк умисъл – съзнава, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред и въпреки това го управлява, с което настъпват и обществено опасните последици от поведението му - предвидени и искани.

Нормата на чл. 345, ал. 2 НК визира престъпление против транспорта и съобщенията, с което се засягат обществени отношения, свързани с безопасността на транспорта или безаварийната транспортна дейност, чието накърняване води до поставяне в опасност или реално увреждане на имуществени или неимуществени интереси на неограничен кръг от хора. При транспортните престъпления като вид общоопасни престъпления състоянието на обща опасност се дължи на особеностите на предмета, върху който се въздейства, поради което управлението на нерегистрирано по надлежния ред моторно превозно средство не дава основание за правен извод, че в конкретния случай се касае за малозначителност на деянието, съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК.

За извършеното от обвиняемия деяние по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева. Същевременно обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV НК, като от престъплението няма причинени имуществени вреди. Ето защо съдът намира, че в случая са налице всички предпоставки за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а, ал.1 от НК, предвиждаща административно наказание „Глоба” в размер от 1 000 до 5 000 лв.

 При определяне конкретния размер на наказанието по чл.78а, ал.1 от НК съдът съобрази възрастта на обвиняемия, добрите характеристични данни, мотивите за извършването на деянието, както и че обвиняемият изцяло е съдействал за разкриване на обективната истина по делото, същият признава вината си и изразява съжаление за стореното, поради което и с оглед множеството смекчаващи обстоятелства санкцията следва да бъде глоба в минимален размер от 1 000 лева. При определяне на размера на наказанието съдът се съобрази и с липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства. Имайки предвид   тежестта на деянието, съдът счита, че  наказанието “глоба”  следва да бъде определено, според предвиденото  от разпоредбата на  чл.78а от НК, в минимален  размер на  1000  лв .

Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явяват адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по вид и размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в чл.36 от НК.

         Ето защо съдът счете, че с така наложеното административно наказание глоба ще се постигне както специалната превенция, така и генералната превенция, а именно да се въздейства предупредително и възпитателно на останалите членовете на обществото да спазват законите в страната и установения правен ред.

         По делото няма данни за извършени разноски, които да се възложат на обвиняемия.

         Мотивиран от горните съображения съдът обяви решението си.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: