Р Е Ш Е Н И Е

                             

                           ГР.БЕРКОВИЦА, 03.10.2018г.

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………………………………………… в публично заседание на 03 октомври..…..………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

при секретаря Таня Йорданова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Георгиева……….…………………………….АНД №218 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на И.И.В. *** /Съби Димитров / №21 ,ап.1 и ЕГН **********  против НП № 17-0243-001101 от 23.08.17 г.  на Началника на РУ Берковица, с което  за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП  на осн. чл.175 ал.1 т.1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лв. и лишаване от права да управлява МПС за срок от 1 месеци и за две нарушения – по чл.139 ал.2 т.2, чл.139 ал.2 т.3 от ЗДвП, на основание чл. 185 от ЗДвП са му наложени две наказания глоба в размер на 10лв.  

            Жалбата е подадена в срока на обжалване от надлежна страна и е процесуално допустима. С жалбата се иска отмяна на НП като  твърди, че не бил виновен за извършеното нарушение.

           В съдебно заседание въззивникът, редовно призован по телефона, не се явява, несочи уважителни причини за неявяването си и не изразява становище по същество.

                  Въззиваемата страна, редовно призована не се представлява и не изразява становище.

                   С оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            На 05.08.2017г. около 18.00часа въззивникът  управлявал л.а.”Хонда Сивик 3 ДР” с ДК № СВ 7403 ВВ на път втори клас -81 км.72+705 с посока от гр.София към гр.Монтана. Бил спрян за проверка на КПП „Чапраза” и се установило, че на управлявания автомобил предната регистрационна табела е поставена най-вдясно на бронята като не е поставена на определеното за това място. Автомобилът се движел,без да е оборудван с  аптечка и пожарогасител  . 

         Бил съставен АУАН, предявен и връчен на водача срещу подпис и без възражения нито на място, нито в тридневен срок.

                   Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните доказателствата:

          Като събрани по реда на НПК, съдът кредитира писмените доказателства по делото – АУАН, справка за нарушител от региона,   заповед за компетентност.

                  Доказателствата са непротиворечиви и описват фактическата обстановка такава, каквато е очертана с АУАН и с Наказателното постановление. Тази фактическа обстановка не се оспорва отстраните.

                   Съдът, с оглед становището на въззивника и въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание прави следните правни изводи.

       По приложението на процесуалния закон.

         АУАН и НП са издадени в предвидените от закона срокове по чл.34 ЗАНН. АУАН е издаден в тримесечния срок от узнаване на нарушителя, но не по-късно от една година от нарушението, а НП е издадено в предвидения от закона 6-месечен срок и от компетентни лица, оправомощени с приложената по делото заповед.

         Нарушенията  са описани  от фактическа и правна страна,  като са посочени всички съставомерни признаци и всички, относими към тях факти.  Те напълно кореспондират с обстоятелствената част на АУАН и НП.  Нарушенията са описани и чрез съответна на тях цифрова правна квалификация, поради което въззивникът  е могъл да разбере в какво се изразяват нарушенията и какви са фактическите рамки, в които да организира защитата си.

         По приложението на материалния закон:

         Материалният закон е приложен правилно.

         Безспорно е от доказателствата, че към момента на проверката управлявания от въззивника автомобил е бил с предна регистрационна табела,поставена най-вдясно на бронята,т.е. не на определоното място,както и  че автомобилът не е бил оборудван с  аптечка –нарушение по чл. 139 ал.1 т.2 от ЗДвП и не е бил оборудван с пожарогасител в нарушение на чл. 139 ал.2 т.3 от ЗДвП .

         Управлението на МПС , което не е оборудвано с  аптечка, и пожарогасител  е наказуемо по чл.185 от ЗДвП за всяко едно от деянията поотделно. Липсата на всяко едно оборудване е административно нарушение, поради което и на осн. чл. 18 от ЗАНН, деецът следва да изтърпи отделно наказание за всяко едно от тези нарушения.

         Настоящият съдебен състав намира, че в конкретния случай се установява по категоричен начин, че с действията си жалбоподателят В. е осъществил от субективна и обективна страна състава на вмененото му административно нарушение, визирано в чл.140, ал.1 от ЗДвП. Посочената разпоредба съдържа две хипотези, обективирани в две изисквания, а именно - моторни превозни средства и ремаркета, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване, да са регистрирани и да са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. В случая е очевидно нарушение на кое от двете правила за поведение е визирал както актосъставителят, така и административно наказващият орган, доколкото в обстоятелствената част на АУАН и наказателното постановление ясно е посочено, в какво се изразява нарушението, а именно – че нарушителят управлява МПС, без поставена регистрационна табела отпред на определеното за това място. Съгласно Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, за всяко превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер, които се закрепват отпред и отзад /или само отзад/ перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. В случая регистрационната табела е била поставена най-вдясно на бронята. Самият жалбоподател не отрича обстоятелството, че предната регистрационна табела на лекия автомобил не е била на определеното за това място.

Що се касае до нарушенията по т.1 и т.2 от наказателното постановление, съдът намира същите за безспорно установени от обективна и субективна страна. Самият жалбоподател не отрича липсата на аптечка и пожарогасител в провереното МПС, управлявано от него. Правилно установената липса на пожарогасител и съответно аптечка в автомобила е било квалифицирано като нарушение по  чл. 139, ал.2, т.2 ЗДвП и съответно чл. 139, ал.2, т.3 от ЗДвП, като е наложил административни наказания на основание чл.185 от ЗДвП.

АНО правилно е определил административните наказания по вид и размер и по трите точки от НП, съобразил ги е с изискванията на чл.27 от ЗАНН, при което същите в пълнота ще способстват да бъдат изпълнени целите на административното наказание, заложени в чл.12 от ЗАНН. 

Предвид  изложеното съдът счита, че атакуваното НП следва да се потвърди в т.1, т.2 и т.3 от него като законосъобразно и правилно

   Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 Р   Е   Ш   И   :

         ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НП № 17-0243-001101 от 23.08.17 г.  на Началника на РУ Берковица, с което на И.И.В. *** /Съби Димитров / №21 ,ап.1 и ЕГН **********   за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП  на осн. чл.175 ал.1 т.1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месеци и за две нарушения – по чл.139 ал.2 т.2, чл.139 ал.2 т.3 от ЗДвП, на основание чл. 185 от ЗДвП са му наложени две наказания глоба в размер на 10лв.   като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

        

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :