Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 08.10.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………………… в публично заседание на 07 септември………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 171 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 18-0243-000053/29.01.2018 г, издадено от Началник на РУ Берковица на Й.И.А. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал.5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева и по чл. 185 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20.00 лева.

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление и моли съда да го отмени. Развива подробни съображения за липса на извършени нарушения и за неправилно отразяване на констатциите на проверяващите в АУАН, а оттам и в издаденото НП.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

На 07.01.2018 година около 16.02 часа жалбоподателят управлявал лек автомобил с марка „Хонда Акорд” с рег. номер М3264ВМ по третокласен път с посока на движение от град Вършец към град Берковица. Бил спрян за проверка от служители на РУ Берковица, които констатирали, че водачът не е залепил на предното стъкло на автомобила стикер за сключена застраховка ГО, както и че е ограничил видимостта през задното стъкло чрез поставяне на фолио. За тези нарушения на жалбоподателя бил съставен АУАН, а по – късно въз основа на него е издадено и атакуваното НП. Разпитани в съдебно заседание служителите, констатирали нарушенията и  съставили АУАН потвърждават, че автомобилът е бил със залепено фолио на задното стъкло, както и че водачът е представил полица за валидна застраховка ГО, като само стикерът не бил залепен на стъклото.

При така установените факти, съдът намира издаденото НП за незаконосъобразно по следните съображения:

Разпоредбата на чл.105, ал.1 ЗДвП въвежда забрана за ограночаване видимостта през челното, задното и страничните стъкла на управляваните МПС. Същевременно с разпоредбата на ал.2 такова ограничаване се допуска, ако автомобилът разполага със странични огледала за обратно виждане, като във всички случаи затъмнението следва да е в границите на стойностите според Правило 43 на икономическата комисия за Европа на ООН. В конкретния случай представителите на РУ заявиха, че не са измерили степента на намаляване на прозрачността, а по делото липсват каквито и да било данни за наличие на странични огледала. Ето защо съдът намира, че това нарушение не е безспорно установено, поради което и издаденото НП в тази част се явява незаконосъобразно.

Разпоредбата на чл.100, ал.3 ЗДвП въвежда изискване към водачите на МПС да залепят в долния ляв ъгъл на предното панорамно стъкло стикер за сключена застраховка ГО, както и да носят в себе си контролния талон към знака. В конкретния случай водачът на МПС е имал сключена валидна застраховка ГО, притежавал е и стикер, който обаче не е бил залепен на предното стъкло. Този пропуск на водача съдът преценява като маловажен. Тази преценка е следвало да бъде извършена и от АНО. Жалбоподателят не е системен нарушител на правилата за движение, от деянието не са настъпили вредни последици, изпълнил е задължението си да сключи задължителна застраховка ГО. Като не е приложил разпоредбата на чл.28 ЗАНН, АНО е допуснал да издаде незаконосъобразно НП, което следва да бъде отменено.

 

По тези съображения съдът

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0243-000053/29.01.2018 г, издадено от Началник на РУ Берковица, с което на Й.И.А. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал.5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева и по чл. 185 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20.00 лева.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: