О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,18.10.2018  г.

 

 

Производството по делото е образувано по предявен иск от „Алумил България” ООД гр. София срещу „ХИЛ” АД гр. Берковица. При извършената служебна проверка съдът констатирал, че по отношение на ответното дружество е открита процедура по обявяване на не състоятелност. При извършена повторно служебна проверка съдия – докладчика констатира ( от актовете обявени в Търговския регистър), че вземанията на ищеца, за които е образувано настоящото производство, са включени в списъка на приетите предявени вземания към „ХИЛ” АД, който списък е одобрен от съда по несъстоятелност.

Ето защо на основание чл. 637, ал.2 ТЗ съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 124 по описа на РС - Берковица за 2017 година.

 

Копие от настоящото определение да се изпрати на страните по делото и синдика.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. Монтана в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :