Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 09.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 25 септември………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…….……….…..……………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н.Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 375 по описа за 2017г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.162 по описа на БРС за 2018 година.

Ищецът “ВиК” ООД, град Монтана твърди, че между него и ответника е възникнало договорно правоотношение с предмет - доставка на вода за битови нужди, по отношение на имот, находящ се в гр. Вършец, ул. Седма № 18.  Сочи, че за периода 04.03.2015 г. – 01.03.2016 г. е доставил на ответника вода, но последния не заплатил стойността й в общ размер на 252.95 лева. Твърди, че ответникът му дължи и обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 05.04.2015 г. – 07.03.2018 г. в размер на 50.99 лева. Поради това ищецът депозирал заявление по реда на чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение за посочените суми, по което било образувано ч.гр.д. № 162/2018г. на БРС След като ответникът направил възражение в законоустановения срок по чл. 414 ГПК, за него възникнал правен интерес от установяване на вземането.

Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено вземането му по отношение на ответника за посочените по-горе суми, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда до окончателното изплащане. Претендира и направените в настоящото производство разноски.

 

Ответникът К.Т.Р. в срока по чл. 131 ГПК не взема становище по предявения иск.

 

Доказателствата по делото са писмени. Приложено е и ч.гр.д.165/2018 година, по което е издадена заповед за изпълнение в полза на ищеца в производство по чл.410 ГПК. След преценка на представените доказателства, съдът приема за установено следното :

 

 Страните в производството са в облигационни отношения по повод водоснабден имот, ползван от ответника и находящ се в град Вършец, ул. „Седма” 18. За измерване на доставеното, респ. изразходено количество питейна вода и канализационни услуги е инсталиран водомер и е открита съответната партида на името на ответника. За процесния период последният е ползвал договорените услуги и е употребил количество вода на обща стойност 252.95 лева. След завеждане на делото ответникът е заплатил  претендираната от ищеца сума, което се удостоверява от представеното по делото заключение на вещото лице, така и от изявлението на процесуалния представител на ищеца. Предвид факта, че търсената в заповедното производство сума е изплатена изцяло, то следва да се приеме, че предявения иск е неоснователен. Към момента на подаване на заявлението обаче сумата е била действително дължима, поради което и следва да се приеме, че ответникът е дал повод за завеждане на делото. Ето защо при условията на чл.78 ГПК на ищеца разноските в настоящото производство. Направените в заповедното са заплатени от ответника.

 

По горните съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Водоснабдяване и канализация” ООД, с ЕИК 821152916, със седалище и адрес на управление гр. Монтана,  ул. Ал. Стамболийски № 11, представлявано от инж. В.Д.И. – управител срещу К.Т.Р., с ЕГН ********** *** за сумата от 252.95 лева главница, ведно със законната лихва, считано от 09.03.2018 г. до окончателното изплащане, 50.99 лева законна лихва за периода 05.04.2015 г. – 07.03.2018 г., за установяване на вземането, за което  е издадена заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК по ч.гр.д. 162/2018 по описа на БРС, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОБЕЗСИЛВА издадената по ч.гр.д.162/2018 година заповед за изпълнение.

 

ОСЪЖДА К.Т.Р., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация” ООД, с ЕИК 821152916, със седалище и адрес на управление гр. Монтана,  ул. Ал. Стамболийски № 11, представлявано от инж. В.Д.И. – управител сумата от 226.50 лв. направени разноски в настоящото производство.

        

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН  СЪДИЯ :