Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.10.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 19 септември…….…………………………………… през две хиляди и осемнадесета година……..……….…….…………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 276 по описа за 2018г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.117  по описа на БРС за 2018 година.

 

Предявени са от „Топлофикация Враца" ЕАД, ЕИК 831609046, срещу П.Д.И. обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.415, ал.1 във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД, с които ищецът иска да бъде признато за установено, че ответницата му дължи следните суми: сумата 143.40 лева, представляваща стойността на извършена услуга дялово разпределение на топлинна енергия за периода 01.01.2008 г. – 30.04.2017 г. за топлоснабден имот, находящ се в гр. Враца, жк Младост, № 2, вх.Б, ап.45, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.01.2018 г., за които суми е издадена заповед за изпълнение от 23.02.2018 г. по ч.гр.д. № 117/2018 г. на БРС.

Поради факта, че ответницата не е изплатила задълженията си, ищецът претендира установяване на вземането, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед на изпълнение в съда до окончателното изплащане, както и да бъде осъден да  заплати направените по делото разноски.

Ответницата П.Д.И. в срока по чл. 131 ГПК  оспорва  предявения иск. Излага доводи, че не ползва топлинна енергия за имот в град Враца и прави възражение за подсъдност.

         Доказателствата по делото са писмени. Прието е и заключение по назначена съдебно – икономическа експертиза. След анализа им съдът намира за обосновани следните изводи :

         В производството ищецът следваше да установи, че е доставял топлинна енергия за топлоснабден имот, находящ се в град Враца, жк. Младост 2, вх.Б, ап.45; че разпределението на потребяваната топлинна енергия е извършено коректно от ангажираното за целта дружество; че ищецът е заплатил договорената такса за изчисление на дяловото разпределение, нейният размер за процесния период и че за дължимостта на сумите следва да се ангажира отговорността именно на ответницата.

         От представените по делото доказателства се установява, че през 2002 година етажната собственост на бл.2 в жк Младост в град Враца е приело и сключило договор с дружество Нелбо Инженеринг ООД за рзпределение на топлинната енергия. Установи се и че  за периода 01.01.2008 година до 30.04.2017 година ищецът е превел по сметка на това дружество сумата от 143.40 лева, представляваща такса за извършено разпределение на топлинна енергия за топлоснабден имот, находящ се в град Враца, жк Младост 2, вх.Б, ап.45. Не се установи в производството обаче  тази сума да е дължима от ответницата. По делото липсват каквито и да било доказателства, от които да може да бъде направен извод, че последната е собственик или ползвател на топлоснабден имот. От представения протокол на Общо събрание на етажната собственост е видно, че на събранието е присъставало друго лице – Валери Маринов, дали последното има връзка с ответницата. От направената справка от НБД ГРАО в заповедното производство е видно, че ответницата е с настоящ адрес *** от 2010 година, а с постоянен такъв също в град Берковица от 2016 година. Сама по себе си представената от ищеца „справка” не може да ангажира отговорността на ответницата за плащане на посочените в нея суми.

         Липсата на доказателства в тази насока прави безпредметно произнасянето на съда по направеното възражение за погасяване на задължението по давност.

Като достигна до извод за недоказаност на предявения иск, съдът

 

 

                                     Р     Е     Ш     И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Топлофикация Враца” ЕАД с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. Максим Горки” № 6, представлявано от Радослав Иванов Михайлов – изпълнителен директор срещу П.Д.И. с ЕГН **********,*** иск за заплащане на сумата от 143.40 лева главница, представляваща стойността на извършена услуга дялово разпределение на топлинна енергия за периода 01.01.2008 г. – 30.04.2017 г. за топлоснабден имот, находящ се в гр. Враца, жк Младост № 2, вх.Б, ап.45, ведно със законната лихва, считано от 29.01.2018 година до окончателното изплащане, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. 117/2018 година.

 

ОБЕЗСИЛВА издадената на 23.02.2018 година по ч.гр.д.117 по описа на БРС заповед за изпълнение.

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.117/2018 година за отбелязване по чл.416 ГПК.

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :