Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.10.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 19 септември…….…………………………………… през две хиляди и осемнадесета година……..……….…….…………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 247 по описа за 2018г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.217  по описа на БРС за 2018 година.

 

Предявени са от „Топлофикация Враца" ЕАД, ЕИК 831609046, срещу П.Д.И. обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.415, ал.1 във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД, с които ищецът иска да бъде признато за установено, че ответницата му дължи следните суми: сумата 201.80 лева, представляваща стойността на доставена топлинна енергия за периода 31.07.2015 г. – 30.06.2017 г. за топлоснабден имот, находящ се в гр. Враца, жк Младост, № 2, вх.Б, ап.45, сумата 33.45 лева, представляваща законна лихва за забавено плащане на главницата за периода 31.08.2015 г. до 02.03.2018 г.,  ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.03.2018 г., за които суми е издадена заповед за изпълнение от 03.04.2018 г. по ч.гр.д. № 217/2018 г. на БРС (неправилно посочено в ИМ ч.гр.д.117/2018 година)..

Поради факта, че ответницата не е изплатила изцяло задълженията си, ищецът претендира установяване на вземането, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед на изпълнение в съда до окончателното изплащане, както и да бъде осъден да  заплати направените по делото разноски.

Ответницата П.Д.И. в срока по чл. 131 ГПК  оспорва  предявения иск. Излага доводи, че няма договор с ищеца за доставка на топлинна енергия, не ползва такъв имот и т.н.

         По делото са събрани писмени доказателства и е изслушано заключение по назначена съдебно – икономическа експертиза. След анализа им съдът намира за обосновани следните изводи :

         В производството ищецът следваше да установи, че е доставял топлинна енергия за топлоснабден имот, находящ се в град Враца, жк. Младост 2, вх.Б, ап.45; обема на доставената топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване; тяхната цена и че за дължимостта на сумите следва да се ангажира отговорността именно на ответницата.

         От представените по делото доказателства се установява, че за процесния период към апартамент 45 в бл.2 в жк Младост в град Враца е подадено определено количество топлинна енергия, което според заключението на вещото лице е на стойност 201.80 лева. Не се установи в производството обаче  тази сума да е дължима от ответницата. По делото липсват каквито и да било доказателства, от които да може да бъде направен извод, че последната е собственик или ползвател на топлоснабден имот, още по – малко този, за който твърди ищецът. От направената справка от НБД ГРАО в заповедното производство е видно, че ответницата е с настоящ адрес *** от 2010 година, а с постоянен такъв също в град Берковица от 2016 година. Сама по себе си представената от ищеца „справка” не може да ангажира отговорността на ответницата за плащане на посочените в нея суми. Не са представени дори фактури или други счетоводни документи, които евентуално да водят на извод, че именно ответницата е абонат на топлофикационното дружество и то за имота, посочен в исковата молба.  

          

Като достигна до извод за недоказаност на предявения иск, съдът

 

 

 

                            Р     Е     Ш     И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Топлофикация Враца” ЕАД с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. Максим Горки” № 6, представлявано от Радослав Иванов Михайлов – изпълнителен директор срещу П.Д.И. с ЕГН **********,*** за заплащане на сумата от 201.80 лева главница, представляваща незаплатена топлинна енергия за топлоснабден имот, находящ се в гр. Враца, жк Младост № 2, вх.Б, ап.45 за периода 31.07.2015 г. – 30.06.2017 г., ведно със законната лихва, считано от 14.03.2018 година до окончателното изплащане, 33.45 лева мораторна лихва за периода 31.08.2015 г. – 02.03.2018  година, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. 217/2018 година.

 

ОБЕЗСИЛВА издадената на 03.04.2018 година по ч.гр.д.217 по описа на БРС заповед за изпълнение.

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.217/2018 година за произнасяне по чл.416 ГПК.

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :