Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 08.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 12 септември...…..…………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…….……….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св..Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 218 по описа за 2018г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

       

 

Производството е по иск с правно основание чл.127, ал.2 от СК, съединено с иск за даване на разрешение за пътуване на дете в чужбина с правно основание чл.127а СК.

 

         ……………..

 

  С оглед този изход на делото, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените в производството разноски. На основание чл.127а, ал.4 СК съдът допуска предварително изпълнение на решението.

        

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която

 

УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на малолетното дете Х.В.Д. с ЕГН ********** се предоставят на майката В.И.И. с ЕГН **********,***, при която се определя и местоживеенето му.

 

БАЩАТА В.Х.Д., с ЕГН **********,*** ще има право на лични контакти с детето, както следва : всяка първа и трета седмица от месеца, като бащата ще го взема в 17.00 ч. в петък и ще го връща в 09.00 ч. в понеделник; един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката; обявените официално коледни празници детето ще пребивава в нечетни години при бащата, а в четните при майката; обявените официално новогодишни празници детето ще пребивава в нечетни години при майката, а в четни при бащата; обявените официално за великденските празници – в четна година детето ще бъде при майката, а в нечетна - при бащата.

 

В.Х.Д., с ЕГН **********,*** ЩЕ ЗАПЛАЩА на В.И.И. с ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетния Х.В.Д. с ЕГН **********  по 130,00 лева месечна издръжка, считано от 03.04.2018 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане или до настъпване на причини, обуславящи нейното изменение или прекратяване, както и ще заплати месечна издръжка за минал период 01.08.2017 – 03.04.2018 година по 130.00 лева месечно.

 

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  за издаването на паспорт за задгранично пътуване на детето Х.В.Д. с ЕГН **********, без да е необходимо съгласието на бащата В.Х.Д., с ЕГН **********,***, както и да пътува извън границите на Република България до Република Франция, както и до страните – членки на ЕС, като пътува транзитно през Република Сърбия и Република Румъния, придружаван от своята майка и законен представител В.И.И. с ЕГН **********,***, или от изрично упълномощено от нея лице и без ограничение в броя на пътуванията за срок от пет години.

 

ОСЪЖДА В.Х.Д., с ЕГН **********,***  ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС 93.60 лв. върху присъдения размер издръжка,  както и 5,00 лева ДТ в случй на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Монтана в двуседмичен срок от получаване на съобщение от страните, че е изготвено.

 

 

                                                       

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :