Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 25.10.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 26 септември….……………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Н.Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 179 по описа за 2018г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

       

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.491  по описа на БРС за 2011 година.

Ищците в производството „ЧЕЗ Електро България” АД, град София твърдят, че за периода 18.08.2010 г. – 21.03.2011 г. доставяли ел. енергия за имот, находящ се в с. Спанчевци, за която са издадени и съответните фактури на обща стойност 1486.39 лева. Върху тази сума е начислена и съответно лихва за забава върху всяко плащане на обща стойност 71.02 лева за периода 11.10.2010 – 06.07.2011 година. Непогасяването на задължението дало повод на ищците да предявят вземането си в заповедно производство по реда на чл.410 ГПК. На 26.07.2011 година съдът е издал заповед за изпълнение за сумата от 1486.39 лева, представляваща задължение за ползване на ел. енергия, 71.02 лв.  лихва за периода 11.10.2010 г. - 06.07.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.07.2011 година до окончателното й изплащане. Предвид обстоятелството, че длъжникът е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение, то ищецът е предявил иск за установяване на вземането, за което вече е издадена заповед за изпълнение. Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено вземането му в посочените размери. Претендират и осъждане за разноските в настоящото и заповедното производство.

В срока по чл.131 от ГПК ответника Г.К. (регистрацията на едноличния търговец междувременно е прекратена) не взема становище по предявения иск. Явява се в съдебно заседание и по същество не оспорва, че е дължи посочената сума. Излага доводи, че в този период имал здравословни проблеми и е възможно да е пропуснал да плати дължимите суми. Възразява, че следвало ищцовото дружество да го уведоми преди да предприеме действия срещу него.

 

         Доказателствата по делото са писмени и от тях се установява следното :

 

 Ответникът е бил регистриран като едноличен търговец. В процесния период ползвал електроснабден имот в с.Спанчевци. Не се спори между страните, че между ищеца и ответника е било налице облигационно отношение, възникнало от договор за предоставяне на ел.енергия.  По същество не е спорно и обстоятелството, че в рамките на  претендирания от ищеца период 11.10.2010 – 06.07.2011 година ищцовото дружество е доставяло ел.енергия за абонат с ИТН 210005092249. За стойността на потребената ел.енергия и дължимите към дружеството суми, били издадени съответните фактури.

На 26.07.2011 година съдът е издал заповед за изпълнение за сумата от 1486.39 лева, представляваща задължение за ползване на ел. енергия, 71.02 лв.  лихва за периода 11.10.2010 г. - 06.07.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.07.2011 година до окончателното й изплащане.

Ответникът е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение едва след получаване на поканата за доброволно изпълнение от съдия – изпълнител. Според указанията на ОС – Монтана обаче, дадени по ч.гр.д.4832017 година съдът е дал указания на ищеца за предявяване на иск за установяване на вземането по реда на чл.422 ГПК.

От доказателствата по делото, а и в контекста на изявленията на ответника, съдът приема за установено вземането на ищеца в посочените по – горе размери. Ето защо съдът

          

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА за установено вземането на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД с ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, представлявано от Кремена Стоянова и Ярослав Бергер срещу Г.И.К. с ЕГН ********** *** за сумата от 1486.39 лева, представляваща задължение за ползване на ел. енергия за периода 18.08.2010 г. – 21.03.2011 г., 71.02 лв.  лихва за периода 11.10.2010 г. - 06.07.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.07.2011 година до окончателното й изплащане, за които е издадена заповед за изпълнение от 21.03.2015 година по ч.гр.д. № 117 по описа на БРС за 2015 година.

         ОСЪЖДА Г.И.К. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД с ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, представлявано от Кремена Стоянова и Ярослав Бергер направените в заповедното производство разноски в размер на 109.15 лева, както и направените в настоящото  производство разноски в размер на 168.15 лв.

 

        

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.491/2011 година за произнасяне по чл.416 ГПК.

 

 

                                                                      

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :