Р Е Ш Е Н И Е

за поправка на очевидна грешка

ГР.БЕРКОВИЦА, 01.10.2018 г.

Гр.д. 905/2017 година

 

         По повод постъпила молба от адв. В. Гергова, пълномощник на ищеца „А 1” ЕАД, правоприемник на „Мобилтел” ЕАД гр. София съдът е констатирал, че е допусната очевидна фактическа грешка в имената на ответника в диспозитива, с който е осъден да заплати на ищеца направените в настоящото и в заповедното производство разноски. В предоставения срок ответникът В.Н.Д. не взема становище. Съдът намира, че не се налага разглеждане на молбата в открито съдебно заседание.

         След като се разгледа гр.д. № 905/2017 г. по повод постъпилата молба, съдът констатира, че е допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното от съда решение, с който ответника е осъден да заплати на ищеца направените в настоящото и в заповедното производство разноски.  като вместо „ОСЪЖДА В.Н.Д., с ЕГН **********,*** ….” е записано „ ОСЪЖДА П.А.Ц., с ЕГН **********,***”. Навсякъде в останалата част – и в мотиви и диспозитив, са посочени правилните имена на ответника.

По тези причини молбата, подадена на основание чл.247 ГПК е основателна, поради което

        

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението си от 12.03.2018 година, с който ответника е осъден да заплати на ищеца направените в настоящото и в заповедното производство разноски.  като вместо „ОСЪЖДА П.А.Ц., с ЕГН **********,***…..” се чете „ОСЪЖДА В.Н.Д., с ЕГН **********,*** ….”.

        

         Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                             

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :