Мотиви към решение, постановено на 29.11.2018г. по АНД № 308 по описа на Районен съд Берковица за 2018 г.

 

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК, във вр. с чл.78а от НК.

 

 Образувано е по постановление на прокурор при Районна прокуратура    гр.Берковица, с което се предлага  И.Т.Х. на 75 години, родена в с. Драганица на *** ***, българка, българска гражданка, вдовица, с основно образование, пенсионер, реабилитирана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 10.08.2018г. в дома си, намиращ се в с. Драганица, ул. Втора № 22 без надлежно разрешение в нарушение на разпоредбата на чл.30 от ЗКНВП (Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от Приложение № 1), държи наркотично вещество, а именно коноп /марихуана/, с нетно тегло 36 грама с концентрацишя на активен компонент – тетрахидроканабитол от 3.30 тегловни % на стойност 216,00 лева , съгласно Постановление на министерски съвет от 29.11.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества на съдопроизводството, като същото е високорисково наркотично вещество съгласно списък 1 към чл.З, ал.2 от ЗКНВП (Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина), като случая е маловажен – престъпление по чл.З54а, ал.5 във връзка с ал.З, т.1 от НК.

С решение от 29.11.2018 година съдът призна подсъдимата за виновна по повдигнатото обвинение и като прие, че са налице условията по чл.78а, ал.1 НК, я освободи от наказателна отговорност и ѝ наложи административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева при приложение на разпоредбата на чл.78А НК във връзка с чл.З54а, ал.5 във връзка с чл.З54а, ал.З, т.1  от НК.

За да достигне до това решение, съдът взе предвид събраните в хода на ДП доказателства, от които се установява следното :

Разследването по делото е започнало с първото действие – претърсване и изземване от къща и прилежащите и постройки намиращи се в село Драганица на ул.“Втора“, №22, собственост на И.Т.Х., извършено на 10.08.2018година, при което са намерени и иззети 2бр.изсушени стръка от растения с дължина 0.70м. и 1.30м. със зеленикав цвят и трошливост на листната маса. При извършения им полеви наркотест реагирали  на наркотично вещество –канабис. Съгласно заключението на вещото лице по назначената и изготвена по делото експертиза зелената суха листна маса, отделена от двата стръка растения по външни белези и химичен състав представлява коноп/марихуана/ с общо нетно тегло 36 грама и със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТНС/- 3.30 тегловни%. Стойността на наркотичното вещество била определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества и възлиза 216 лева.

Марихуаната няма легална употреба, пазар и производство. Същата е поставена под контрол, съгласно Списък 1 на Единната конвенция на ООН за упойващите вещества от 1961 г., която конвенция е ратифицирана от Република България.

Марихуаната фигурира и в Списък № 1 от Наредбата за растенията и веществата като наркотични, приета с постановление на МС № 293 от 27.10.2011 г., обн. ДВ бр. 87 от 04.11.2011, в сила от 10.11.2011 г. и издадена на основание изменението на чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗКНВП, включващ растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина, т.е. касае се за високорисково наркотично вещество по смисъла на НК.

Обвиняемата не притежава надлежно разрешително за упражняваната фактическа власт върху наркотичното вещество, което деяние е криминализирано по смисъла на НК. Като е отчел всички факти, прокурорът е достигнал до извод за маловажност на случая и е повдигнал обвинение в хипотезата на чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК.

При така установената фактическа обстановка е видно, че на 10.08.2018 година в къщата си в с.Драганица обвиняемата е държала без надлежно разрешително и в нарушение на разпоредбата на чл.30 от ЗКНВП описаното в предложението на прокурора количество наркотично вещество.

С упражняваната фактическа власт върху инкриминираното вещество- марихуана обвиняемата е реализирала държането като форма на изпълнително деяние на престъплението.

Обвиняемата обв.И.Т.Х., ЕГН********** *** е пълнолетна, не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл.78 а от НК, осъждана е и в последствие е Реабилитирана. Съгласно Постановление №7/04.11.1985г. по н.д.№4/85г., Пленум на ВС не съществува пречка да бъде освободена от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

За извършеното деяние по чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК в закона е предвидено наказание глоба в размер до 1000лева.

С деянието не са причинени имуществени вреди, които да следва да бъдат възстановени.

От изложеното е видно, че са налице предпоставките за приложение на чл.78а от НК.

Относно конкретния размер на административното наказание глоба, съдът отчете възрастта на обвиняемата и чистото й съдебно минало, както и оказаното в хода на съдебното производство съдействие за разкриване на обективната истина. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се констатираха. Ето защо съдът определи минималния предвиден в закона размер – 1000.00 лева.

 

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК вещественото доказателство бе отнето в полза на държавата за унищожение по съответния ред след влизане на решението в законна сила - Остатъкът след изследването -36 грама марихуана е изпратен за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МПП-НОП.  В тежест на обвиняемата съдът възложи и направените в хода на наказателното производство разноски.

 

С такива мотиви съдът постанови решението си.

  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: