П Р О Т О К О Л

Гр.БЕРКОВИЦА, 29.11.2018год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на 29.11.2018г………….……… .в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА                                 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. П.Е.

                                                          2. Т.М.

                                                                 

                                                                  

при участието на секретаря…Т.Йорданова……………………….……….

и прокурора районен В. Ранова..….......................сложи за разглеждане

НОХД 343 по описа  за 2018..г……..……….…..…………..докладвано

от съдията Георгиева………..…………………..…………………….…. на поименното повикване в ..13.30…..……………..…….часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ, редовно призован, се явява лично и с адв. И.В.-***, редовно упълномощен от ДП.

         

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б-ца, редовно призовани, се явява районен прокурор Весела Ранова.

         

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

          АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

         

 

СЪДЪТ

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на делото.

          ДЕЛОТО се докладва:

         

 

Постъпило е споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 153/2018г. по описа на РУ Берковица, сключено между Районна прокуратура Берковица, представлявана от районен прокурор Весела Ранова от една страна и адв. И.В. ***, като защитник на подсъдимия Т.Е. ***.

 

ПРОКУРОРА: Постигнали сме споразумение със защитника на подсъдимия, което представям и моля да приемете и одобрите. Същото не противоречи на закона и морала. 

          Подписа под споразумението е мой.                        

         

 

АДВ.В.: Постигнали сме споразумение с обвинението, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли го е подписал.

         

 

ПОДСЪДИМИЯТ  Т.Е.И. /лично/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал.

 

 

СТРАНИТЕ са се съгласили подсъдимият Т.Е.И. – роден на *** ***, българин, с българско гражданство, не осъждан, не женен, със основно образование, ЕГН **********, да се признае ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.05.2018г в с. Бързия, в частен дом на ул. „Еделвайс" № 1, без надлежно разрешително и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП, държал в стая обитавана от него в частен дом на ул. „Еделвайс" № 1, наркотични вещества, както следва: Обект № 1, Подобект 1.1. - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество — коноп /марихуана/, с общо нето тегло 28,60 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 20,18%; Подобект 1.2. - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество — коноп /марихуана/, с общо нето тегло 44,29 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 17,41%; Обект № 3 — бяло прахообразно вещество — амфетамин с нето тегло 101,027 грама; Обект № 4 - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество — коноп /марихуана/, с общо нето тегло 1,60 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,00% , като горните вещества представляват високорискови наркотични вещества, съгласно Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина — престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК.

 

СТРАНИТЕ се съгласяват на Т.Е.И. да бъде наложено наказание при приложение разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - „лишаване от свобода" за срок от 4 месеца, като на основание чл. 66 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 години.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия по-лекото предвидено наказание „глоба", което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода".

НА ОСНОВАНИЕ чл. 53, ал. 2, б. "а" от НК отнема в полза на държавата вещите предмет на престъплението - Обект № 1, Подобект 1.1. - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество - коноп /марихуана/, с общо нето тегло 28,60 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 20,18%; Подобект 1.2. - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество - коноп /марихуана/, с общо нето тегло 44,29 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 17,41%; Обект № 3 - бяло прахообразно вещество - амфетамин с нето тегло 101,027 грама; Обект № 4 - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество - коноп /марихуана/, с общо нето тегло 1,60 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,00%, които да бъдат унищожени от органа, при който се намират на съхранение.

 

РАЗНОСКИТЕ по делото в р-р на 293,49лв. ще се заплатят от подсъдимия Т.Е.И. по с/ка на ОД на МВР и 5.00лв. по с/ка на БРС при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

От деянието  не са причинени имуществени вреди.

 

Подсъдимият Т.Е.И. е декларирал при условията на чл. 381, ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото и е съгласен наказателното производство, водено срещу него да се прекрати с налагане на определеното от страните наказание.

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и следва да се одобри.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

 

         

ПОДСЪДИМ:

                                /Тр. И./

                                                                      Р. ПРОКУРОР:                                                                                                     /В. Ранова/

          ЗАЩИТНИК:                                                                                                                 /адв. Ив.В./                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВИД гореизложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът                        

         

О П Р Е Д Е Л И :

         

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Весела Ранова- районен прокурор при Районна прокуратура Б-ца от една страна и адв.И.В. като защитник на подсъдимия Т.Е.И.-роден на *** ***, българин, с българско гражданство, не осъждан, не женен, със основно образование, ЕГН **********, по силата на което се признава за виновен в това, че на 09.05.2018г в с. Бързия, в частен дом на ул. „Еделвайс" № 1, без надлежно разрешително и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП, държал в стая обитавана от него в частен дом на ул. „Еделвайс" № 1, наркотични вещества, както следва: Обект № 1, Подобект 1.1. - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество — коноп /марихуана/, с общо нето тегло 28,60 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 20,18%; Подобект 1.2. - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество — коноп /марихуана/, с общо нето тегло 44,29 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 17,41%; Обект № 3 — бяло прахообразно вещество — амфетамин с нето тегло 101,027 грама; Обект № 4 - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество — коноп /марихуана/, с общо нето тегло 1,60 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,00% , като горните вещества представляват високорискови наркотични вещества, съгласно Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина — престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, поради което  МУ НАЛАГА наказание при приложение разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - „лишаване от свобода" за срок от 4 месеца, като на основание чл. 66 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 години.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия по-лекото предвидено наказание „глоба", което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода".

НА ОСНОВАНИЕ чл. 53, ал. 2, б. "а" от НК отнема в полза на държавата вещите предмет на престъплението - Обект № 1, Подобект 1.1. - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество - коноп /марихуана/, с общо нето тегло 28,60 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 20,18%; Подобект 1.2. - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество - коноп /марихуана/, с общо нето тегло 44,29 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 17,41%; Обект № 3 - бяло прахообразно вещество - амфетамин с нето тегло 101,027 грама; Обект № 4 - суха растителна маса, съдържаща високорисково наркотично вещество - коноп /марихуана/, с общо нето тегло 1,60 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,00%, които да бъдат унищожени от органа, при който се намират на съхранение.

 

РАЗНОСКИТЕ по делото в р-р на 293,49лв. ще се заплатят от подсъдимия Т.Е.И. по с/ка на ОД на МВР и 5.00лв. по с/ка на БРС при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

От деянието  не са причинени имуществени вреди.

 

С определеното по вид и размер наказание по разбиране на съдебния състав ще бъдат постигнати целите на наказанието.

 

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД 343/2018г. по описа на БРС.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 14.00 ч. и е изготвен в с.з.

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                          Съдебни заседатели:

                                                                                            1………

                                                                                             2………