О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр.Берковица, 15.11.2018г.

 

 

Юлита Георгиева - съдия-докладчик по АНД №313/2018г. по описа на РС-Берковица, след като се запознах с материалите по делото, намирам, че са налице законови пречки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, поради следното:

Делото е образувано на основание постъпила въззивна жалба от  Д.И.З. *** и  ЕГН **********  срещу Наказателно постановление №18-0370-000590/17.10.2018г., издадено от Началника на РУП на МВР към ОДМВР-Монтана, РУ-Вършец.

След запознаване с материалите по делото ,съдът констатира, че въззивната жалба, въз основа на която е образувано настоящото производство  е подадена след срока посочен в чл.59, ал.2 от ЗАНН, т.е. жалбата е недопустима, тъй като е просрочена.

 Видно от разписката за получаване на преписа от наказателното постановление, същото е връчено на жалбоподателя на 14.10.2018 г.. Жалбата е подадена чрез административнонаказващия орган до РС-Берковица на  02.11.2018год.  и е входирана в РУ –Вършец с №УРИ 370-000-2445/02.11.2018год.

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗАНН нарушителите могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му.

В настоящият случай, в противоречие с посочения текст от ЗАНН, подадената жалба от Д.И.З.  е след този срок,  което  се явява процесуална пречка за насрочване на делото и разглеждане на същата и е основание за връщане на жалбата и прекратяване на административното производство.

Съгласно чл. 83 ЗАНН: "Доколкото в този закон няма особени правила за … изчисляване на срокове ..., се прилагат разпоредбите на НПК". Тази препращаща норма определя, че начинът, по който следва да се изчисли срокът за подаване на жалбата, е визиран в чл. 183, ал.2 от НПК. В настоящият случай процесното НП е надлежно връчено на  жалбоподателя, срещу подпис на  дата  24.10.2018 г..

Съгласно нормата на чл. 183, ал. 2 от НПК, приложима на основание чл. 84 от ЗАНН, срокът, който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден (в случая от 25.10.2018г., доколкото законодателят не е въвел ограничение този ден да е работен, присъствен) и изтича в края на последния ден (в случая на  31.10.2018г.-  сряда. Релевантно за спора е, че срокът за подаване на жалбата е изтекъл в работен, а не неприсъствен ден – 31.10.2018г. При липса на жалба до изтичането на седмодневния срок за обжалването му, НП влиза в сила на основание чл. 64, б. „б“ от ЗАНН, като и в този случай законодателят не е въвел ограничение този ден да е работен, респ. присъствен.

По изложените съображения, съдът намира, че производството по жалбата срещу Наказателно постановление №18-0370-000590/17.10.2018г.,издадено от Началника на РУ на МВР към ОДМВР-Монтана, РУ-Вършец следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното и на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, във вр. с  чл.84 от ЗАНН  съдът:

                           

О П Р Е Д Е Л  И :

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.И.З. *** и  ЕГН **********  срещу Наказателно постановление №18-0370-000590/17.10.2018г., издадено от Началника на РУП на МВР към ОДМВР-Монтана, РУ-Вършец  .

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №313/2018г.по описа на РС-Берковица  .

За  настоящото определение да се съобщи на жалбоподателя и на въззиваемата страна РУ-Вършец.

Настоящото определение подлежи на обжалване на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН с частна жалба пред  Административен съд-Монтана  в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

                                      

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: