Р Е Ш Е Н И Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 29.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 29 ноември…………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…….….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. Петрова………………………………и в присъствието на прокурора…. Соколова ………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….………..………………….АН дело 308 описа за 2018г………...……….. въз основа на закона и доказателствата по делото:

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА И.Т.Х. на 75 години, родена в с. Драганица на *** ***, българка, българска гражданка, вдовица, с основно образование, пенсионер, реабилитирана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 10.08.2018г. в дома си, намиращ се в с. Драганица, ул. Втора № 22 без надлежно разрешение в нарушение на разпоредбата на чл.30 от ЗКНВП (Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от Приложение № 1), държи наркотично вещество, а именно коноп /марихуана/, с нетно тегло 36 грама с концентрацишя на активен компонент – тетрахидроканабитол от 3.30 тегловни % на стойност 216,00 лева, съгласно Постановление на министерски съвет от 29.11.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества на съдопроизводството, като същото е високорисково наркотично вещество съгласно списък 1 към чл.З, ал.2 от ЗКНВП (Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина), като случая е маловажен – престъпление по чл.З54а, ал.5 във връзка с ал.З, т.1 от НК.

 

 НА ОСНОВАНИЕ чл. 78А във връзка с чл.З54а, ал.5 във връзка с чл.З54а, ал.З, т.1 от НК ОСВОБОЖДАВА И.Т.Х. от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ГЛОБА” в размер на 1000,00 (хиляда) лева, платими в полза на държавата.  

 

ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал. 6 от НК, в полза на държавата вещественото доказателство, иззето с протокол за оглед на местопроизшествие по ДП 242/2018 година на РУ – Вършец, което да бъде  унищожено по съответния ред след влизане на решението от органа, при който се намира на съхранение – ЦМУ, отдел „МРР-НОП”.

 

ОСЪЖДА И.Т.Х. със снета по-горе самоличност и ЕГН  да ЗАПЛАТИ на основание чл.189 ал.3 от НПК по сметка на ОД на МВР - Монтана сумата от 75.01 лв. разноски по делото.

 

 

 

       РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред ОС - Монтана в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: