Р Е Ш Е Н И Е

                                               гр. Берковица, 26.11.2018г.

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Районен съд Берковица, II н.с., в публично съдебно заседание на  двадесети ноември две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

при секретаря Таня Йорданова, като разгледа АНД № 275/2018 год.по описа на БРС, ІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на И.Т.Б. *** и ЕГН **********  против наказателно постановление /НП/ № 939/13.09.2018  г. на  Началника на Митница Лом, с което за нарушение по  чл. 126 ал.1 от ЗАДС й е наложено административно наказание глоба в размер на  4 145,66лв.

С жалбата се иска наказателното постановление да бъде отменено, като се твърди, че наказателното постановление е било издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.Твърди,че не е извършила нарушението,за което е наказана. В с.з., жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Упълномощеният му защитник поддържа жалбата, като моли съда атакуваното наказателно постановление да бъде отменено по посочените в нея основания.

Вьззиваемата страна, редовно призована,  изпраща представител ,който взема становище по жалбата и представя писмено становище.

 

Съдът, след като извърши цялостна преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

 

Атакуваното наказателно постановление е било издадено от на  Началника на Митница Лом въз основа на постановление № 1171 от 18.05.2018 г. на БРП, за прекратяване на наказателното производство № 62/2017год. по описа на  ТМУ Лом.

В обстоятелствената част на наказателното постановление, административно наказващия орган е посочил, че на 21.10.2017 г. Жалбоподателката е държала акцизни стоки  406литра етилов алкохол /ракия/ ,поставена в съдове с различна вместимост и с различно алкохолно съдържание,в обитаван от нея дом на адрес –гр.Вършец ул.”Роза” №3 без данъчен документ  или фактура или друг документ,удостоверяващ заплащането,начисляването или обезпечаването на акциза,с което е осъществиле състава на чл.126 ал.1 от ЗАДС.  

От заключението на изготвената в хода на досъдебното производство № 62/2017год. г. по описа на ТМУ Лом физико-химическа  експертиза всички представителни проби представляват дестилатен етилов алкохол Видно от приложеното по делото прокурорско постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 62/2017 г., цитираното производство е било водено за извършено престъпление  по чл. 234, ал.1 от НК.

В мотивната част на постановлението се сочи, че не са налице данни и доказателства за осъществено от И.Т.Б.  престъпление по чл. 234, ал.1 от НК и прокурорът е постановил постановлението за прекратяване да се изпрати на Началника на Митница Лом за евентуално търсене на административно наказателна отговорност спрямо И.Т.Б.  .

На основание чл. 36, ал.2 от ЗАНН наказателното постановление е било издадено въз основа на посоченото по-горе постановление на БРП.

Горната фактическа обстановка съдът прие от приложените и приети по делото писмени доказателства.

 

От така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

 

Жалбата е допустима и подадена в срок от лице, което има право да обжалва НП. Разгледана по същество жалбата е основателна по следните сьображения:

Характерът на административно-наказателното производство, с предмет нарушение по чл. 126 ал.1 от ЗАДС изисква анализ на проведеното досъдебно производство, чийто краен акт се явява основание за последващото административно-наказателно производство.

На първо място следва да се отбележи, че жалбоподателят И.Т.Б.   е била участник, но не и субект на наказателното производство. Наказателното производство по досъдебно производство № 62/2017год. по описа на ТМУ-Лом е било образувано срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 234, ал.1 от НК. Тъй като при образуването на ДП прокурора при БРП не е имал достатъчно доказателства за определяне авторството на деянието, то той правилно го е образувал срещу неизвестен извършител, тъй като принципно правило е, че се образува за разследване на определено деяние, притежаващо признаците на престъпление, а не срещу определено лице – чл. 207, ал.1 от НПК. Едва след като се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление. В случая обаче, жалбоподателят Б. не е била привлечена в качеството на обвиняема по реда на чл. 219 от НПК, поради което и с оглед разпоредбата на чл. 54 от НПК  не е притежавала това качество. В хода на производството същата е взела участие като свидетел, като е дала показания по ДП. Именно поради липсата на процесуално качество на обвиняем жалбоподателката Б. не е имала право да обжалва постановлението за прекратяване на наказателното производство и да вземе активно участие в процеса до момента на прекратяването. Не случайно разпоредбата на чл. 243, ал.4 от НПК, сред лицата имащи право да обжалват постановлението за прекратяване се включват само субектите на процеса, но не и останалите участници. След като жалбоподателката не е субект на процеса, то тя не е пряк адресат и на последиците от приключващия наказателното производство акт.

В настоящата хипотеза административно наказателното производство е образувано по чл. 36, ал.2 от ЗАНН, без да е съставен АУАН. Налице е трансформация от наказателно, в административно-наказателно производство. Именно поради това е допустимо ползването на събраните в хода на наказателното производство доказателства и съобразяването с фактическите констатации на прокурора в постановлението за прекратяване. Служител на ТМУ-Лом, с правомощия за това, е следвало да състави акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, с който акт освен че дава началото на административно-наказателно производство с конкретно обвинение срещу жалбоподателят  за извършено деяние, представляващо административно нарушение, има и уведомителна функция, а именно че със съставянето му и предявяването му на Б., тя бива уведомена за започването на това административно-наказателно производство. В настоящия случай съдът не констатира наличието на такова начало и уведомяване за започване на административно-наказателно производство. По този начин се е достигнало до абсурдната ситуация жалбоподателката да е конституирана като участник в административнонаказателното производство едва с издаване на наказателното постановление. Това очевидно е в разрез с основния принцип на процеса за осигуряване правото на защита на нарушителя – чл. 84 от ЗАНН, вр.чл. 15 от НПК и представлява съществено процесуално нарушение.В случаите в които наказателното производство се прекратява преди привличането на обвиняем, постановлението за прекратяване, следва да се ползва, само като повод за образуване на административно-наказателно производство по общия ред на чл. 36, ал.1 от ЗАНН - със съставянето на АУАН. Това е така,  тъй като нарушителят не бил субект на процеса, не е имал възможност да даде обяснения, да проведе активната си защита в процеса, да разбере в какво се обвинява и каква санкция го застрашава. За пълнота следва да се посочи, че пречката по чл. 84 от ЗАНН, вр. с чл. 24, ал.1, т.6 от НПК няма да е налице, тъй като разпоредбата изрично изисква спрямо същото лице за същото деяние да е налице постановление за прекратяване, докато в случая не е налице привлечено лице.

Предвид изложеното се налага изводът, че обжалваното наказателното постановление е незаконосъобразно и същото следва да се отмени изцяло, поради което и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                  Р     Е     Ш     И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 939/13.09.2018  г. на  Началника на Митница Лом, с което на И.Т.Б. *** и ЕГН **********  за нарушение по  чл. 126 ал.1 от ЗАДС й е наложено административно наказание глоба в размер на  4 145,66лв., издадено въз основа на постановление № 1171/2017  г. от 18.05.2018 г. на БРП за прекратяване на наказателното производство № 62/2017год. по описа на ТМУ-Лом.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: