Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Берковица 26.11.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд-Берковица, ІI наказателен състав в публично заседание на 21.11.2018 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

При секретаря  Нина Андреева и като разгледа докладваното от съдията Георгиева  АНД №271 по описа за 2018г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 140 от 05.09.2018г. издадено от Кмета на Община Вършец с което на Д.П. *** и   с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание ,,глоба‘‘ в размер от 50 лева за извършено от него нарушение по чл. 32  ал.1 от  Наредба 1 за осигуряване на обществения ред , поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец.

Жалбоподателят Д.П. П.  обжалва процесното наказателно постановление, намирайки същото за неправилно и незаконосъобразно, поради което иска неговата отмяна. Излага съображения, за допуснато процесуално нарушение ,водещо до отмяна на издаденото НП. В съдебно заседание се явява лично и твърди ,че не е спрян на мястото,което е посочено в АУАН- ул.”Република”,а на ул.”Харалампи Генчев” .Заявява,че е извършил нарушението,но на друго място и там не му е извършена проверка,а по-късно е спрян  и е посочено място,на което той не е извършил нарушение. Моли НП да бъде отменено.

Въззиваемата страна, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

        По допустимостта на жалбата съдът намира , че жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

В настоящия случай, жалбоподателят е бил санкциониран за това, че при извършена проверка на 26.08.2018 г. в гр. Вършец в 19.15 часа на ул. ,,Република‘‘ при хотел „Медикус” жалбоподателят  П.  управлявал МПС л.а  марка ,,Рено Меган‘‘ с ДК № М 2257 ВМ в пешеходната зона на гр.Вършец. По този начин, жалбоподателят бил нарушил разпоредбата на чл. 32 ал.1 от Наредба 1 за осигуряване на обществения ред , поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец.

         В хода на съдебното следствие не бяха разпитани актосъставителя  и свидетеля,тъй като същите редовно призовани,не се явиха и не потвърдиха констатациите,отразени в АУАН.

         Съдът е на становище, че в хода на административно-наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, което ограничава правото на защита на наказаното лице да разбере, защо е било наказано.

         Разпоредбите на чл. 42, т. 4 ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН предвиждат, че в АУАН и НП следва да се съдържа описание на нарушението.

         В конкретния случай, актосъставителят и наказващият орган са приели, че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.  32 ал.1 от  Наредбата.   В тази норма е посочено, че се /1/ Забранява  движението и престоя на МПС и ППС в парковите зони, алеи, тротоари, детски площадки и спортни съоръжения. /2/ Забранява се престоят и паркирането на товарни автомобили по тротоарите на Община Вършец.

         Тълкувайки посочената като нарушена правна норма се достигна до извод, че за да се осъществи съставът на това нарушение е необходимо лицето да е управлявало в парковите зони, алеи, тротоари, детски площадки и спортни съоръжения,като същите не са определени в наредбата като пешеходна зона.

         В конкретния случай от описанието на нарушението се установява единствено, че жалбоподателят е управлявал в пешеходна зона, но не може да се разбере, къде от изброените в наредбата паркови зони, алеи, тротоари, детски площадки и спортни съоръжения  се е намирал същият, както и дали се е затруднявало движението на пешеходците. За да бъде осъществен съставът на нарушението е необходимо, не само да се управлява в пешеходна зона, ами и същата да се намира на някое от изброените в разпоредбата на чл. 32 от Наредбата места, както и е трябвало да се затруднява движението на пешеходците.

         Предвид всичко гореизложено, депозираната жалба се явява основателна, а атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно следва да се отмени, доколкото липсва коректно описание на нарушението, въз основа на което да може да се разбере коя правна норма от Наредбата е била нарушена.

Ето защо, Съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 140 от 05.09.2018г. издадено от Кмета на Община Вършец с което на Д.П. *** и   с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание ,,глоба‘‘ в размер от 50 лева за извършено от него нарушение по чл. 32  ал.1 от  Наредба 1 за осигуряване на обществения ред , поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Монтана по реда на глава ХІІ от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: