Р Е Ш Е Н И Е

                                          гр. Берковица, 21.11.2018г.

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Районен съд Берковица, II н.с., в публично съдебно заседание на  тринадесети ноември две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

при секретаря Таня Йорданова, като разгледа АНД № 270/2018 год.по описа на БРС, ІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по жалба на Л.О.Р. *** и с ЕГН ********** против наказателно постановление /НП/ № 18-0370-000456/13.09.2018г. на Началника на РУ гр.Вършец,с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лв. на основание чл.177 ал.6  пр.2 от ЗДвП.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Л.О.Р.  , който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. В съдебно заседание се явява лично и моли съда да отмени атакуваното НП.        

Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на пълномощника на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

На 24.08.2018 г. св. К.К. в присъствието на св. П.А. съставил против жалбоподателя Р. акт за установяване на административно нарушение №896254/24.08.2018 г. за това, че на същата дата около 11,00 ч., в гр. Вършец, ул. "Водопада" 11 управлява лек автомобил „Фолксваген Голф" с peг. № М2940ВН,негова  собственост , като  не е изпълнил задължението си в да «прехвърли автомобила след закупуването му»  , с което нарушил чл. 145, ал. 2 от ЗДвП.     Жалбоподателят подписал акта, като не е посочил възражения. Въз основа на така съставения АУАН  е издадено обжалваното наказателно постановление, с което на осн. чл. 53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 6 пр. 2 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП/действаща към момента на извършване на нарушението/ приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.

При служебната проверка на издаденото наказателно постановление съдът счита, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, опорочаващи атакуваното наказателно постановление и налагащи неговата отмяна като незаконосъобразно.

На първо място, както бе посочено и по-горе, разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП вменява задължение на приобретателя на регистрирано пътно превозно средство в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес Следователно нарушението се счита за извършено след като изтече визираният в нормата едномесечен срок.Нито в АУАН,нито в издаденото въз основа на него НП не е посочено кога е закупено въпросното МПС,т.е. откога тече този едномесечен срок и кога е изтекъл,тъй като нарушението следва да се счита, че е извършено на следващия ден . В конкретния казус обаче по неясни причини, както актосъставителят, така и административнонаказващият орган са приели, че нарушението е извършено на датата на проверката - 24.08.18 г., почти пет месеца и половина след действителното му извършване,тъй като видно от приложения по делото Договор за покупко- продажба на МПС същият е закупен на 09.02.2018год.

 Нормата на чл.177 ал.6 от ЗДвП визира, че на  лице, което не изпълни задължение по чл. 144, ал. 3 от ЗДвП или по чл.145, ал. 2 от ЗДвП, се налага глоба или имуществена санкция в размер 200.00лв.

Следователно няма съвпадане между датата на извършване на нарушението и датата на установяването му. Тези два момента са различни и съществени, които обаче не са отграничени. Те от своя страна влекат различни правни последици / преклузивни срокове, давностни срокове, срокове за съставяне на АУАН /, което налага тяхното ясно разграничаване.

С тези пропуски не са изпълнени изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН.Опорочена е формата на наказателното постановление като акт на административно-наказателния процес и съществено е ограничено правото на защита на нарушителя.

По изложените съображения съдът приема, че е допуснато съществено процесуално нарушение водещо до отмяна на наказателното постановление .

Водим от горните мотиви съдът

 

 

 

                                         Р     Е     Ш     И :

 

          ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 18-0370-000456/13.09.2018г. на Началника на РУ гр.Вършец,с което на Л.О.Р. *** и с ЕГН **********  е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лв. на основание чл.177 ал.6  пр.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                         

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: