Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД- Берковица……………………………………………… в публично заседание на 18 октомври………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 266 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 18-0243-000136/ 27.02.2018 г., издадено от Началника на РУ Берковица на В.С.И. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева.

 

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно и моли съда да го отмени. Твърди, че като водач на МПС до момента не е имал никакви груби нарушения. Поддържа, че се е движел по общински път за с. Мездрея, а не по път от републиканската пътна мрежа, за който се изисква заплащане на винетна такса. Твърди, че в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление неправилно е посочено мястото на движение, както и мястото на спиране на автомобила от извършилите проверката.

 

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

На 13.02.2018 година жалбоподателят управлявал лек автомобил ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ, с рег. № М 51 48 ВМ. При изв3ършената му проверка от служители на РУ Берковица, последните установили, че за управляваното МПС няма заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. За констатираното нарушение на жалбоподателя бил съставен АУАН, а по – късно въз основа на него и НП, с което АНО приел, че е налице нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.

Основният спор се свежда до това къде жалбоподателят е управлявал МПС и къде е спрян за проверка. Въпросът има пряко отношение към административнонаказателната му отговорност доколкото задължението за заплащане на винетна такса касае републиканските, но не и общинските пътища.

Жалбоподателят ангажира доказателства, според които последният не е излизал с автомобила на републикански път II – 81, а се е намирал на пътя в с.Мездрея и то с посока на движение към селото. Действително имал намерение да се включи в републиканската пътна мрежа, но отпадналият му ангажимент го върнал обратно в селото. Според служителите на РУ, извършили проверкта, последният бил спрян на разклона за с.Мездрея, излизайки от селото и с подаден пътепоказател с посока с.Бързия, град София.

 

Настоящият състав намира издаденото НП за незаконосъобразно. В конкретния случай по правнорелевантния въпрос няма спор – когато е спрян за проверка жалбоподателят не се е движел по републиканската пътна мрежа, респ. за управляваното от него МПС не се е изисквало наличие на платена винетна такса. Дали е спрян в самото село или на разклона на селото, факт е, че към момента на проверката не се е намирал на път от републиканската пътна мрежа.

Като не е преценил обстойно фактите, АНО е достигнал до грешен извод, а оттам е санкционирал жалбоподателя без да е налице нарушение.

По тези съображения съдът намира жалбата за основателна,  а издаденото НП за незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено и

 

 

 

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0243-000136/ 27.02.2018 г., издадено от Началник на РУ Берковица, с което на В.С.И. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева за нарушение по чл.139, ал.5 ЗДвП.

 

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: