Р Е Ш Е Н И Е

ГР.Берковица, 30.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица.....…….……...наказателна колегия в публично заседание на 17 октомври.…...……..………….………………през две хиляди и осемнадесета година…….……....………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

                                                    

при секретаря Т.Йорданова….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията  Георгиева…………………....…….…...АН дело №262 по описа

за 2018г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Електронен фиш за налагане на глоба серия К №1365891 издаден от ОДМВР - гр.Монтана на Й.Д.Д. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лева за извършено нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.

          Недоволна от така издадения Електронен фиш е останала Й.Д.Д. , която обжалва същото с бланкетна жалба и моли ЕФ да бъде отменен .В съдебно заседание редовно призован не се явява и не изпраща представител.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на жалбоподателя посочени в жалбата, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 03.07.2016г. в 15,47часа  мобилна система за видеоконтролиране на нарушенията на правилата за движение по пътищата, радар № 610 била включена и автоматично заснемала автомобилите, които се движат с превишена скорост. След приключване на работната смяна операторите на мобилното устройство снели информацията от камерата.

В издадения Електронен фиш за налагане на глоба е отразено, че на 03.07.2016г.  в 15.47 часа на път 3-815 км.6+300 с посока на движение от с.Бистрилица към с.Боровци при въведено ограничение на скоростта с ПЗ В26 ,поставен ПЗ Е 24,заснет с АТС TFR1-M, било заснето движение на лек автомобил  „Форд Фокус”, с рег. № М4658ВХ, със скорост от 32 км./ч. – над разрешената скорост от 50 км./ч. за този участък .  

Въз основа на заснемането бил издаден Електронен фиш за налагане на глоба, серия К № №1365891  , в който като нарушител бил вписан собственика, на когото е регистрирано МПС – Й.Д.Д. *** . В издадения Електронен фиш за налагане на глоба е отразено, че за констатираното нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП на жалбоподателя на основание чл.189 ал.4 във вр. чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150.00 лева.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото писмени доказателства. Въз основа на нея направи следните правни изводи:

           От обективна страна по делото се установява, че е осъществен състав на административно нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП от страна на жалбоподателя. На нея е реализирана административнонаказателна отговорност за управляването на превозното средство л.а „Форд Фокус” със скорост от 82 км/ч., към момента на извършване на нарушението, с отчетен толеранс от минус 3 км/ч., при въведено ограничение от 50, км.ч, за движение в извън населено място, обозначено с ПЗ В -26 и допълнителен знак Е- 24. нарушението е установено с АТСС, тип мобилна система, TFR1-M № 610.

С изменения на ЗДвП, осъществени с ДВ, бр. 54 от 2017 г., (в сила от 09.07.17 г.) се реализира промяна в разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДВП, регламентираща условията за издаване на ЕФ, за извършено нарушение на правилата за движение, като процесното деяние попада в приложното поле на предвидения облекчен ред за реализиране на наказателна отговорност.

       Съдът приема, че в конкретния случай са налице предпоставките за прилагане на разпоредбата на чл. 3, ал.2 от ЗАНН, съгласно която ако до влизане в сила на НП (ЕФ) последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя, в случая - действащата преди изменението редакция на закона (ДВ бр. 19/2015 г.).

        Съобразно константната съдебната практика - по-благоприятен закон е този, който предвижда за дееца по - леки административнонаказателни последици, респективно по - благоприятен режим. Прилагането на по - благоприятния закон по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН се свързва с хипотезите, при които или се изключва наказуемостта на даден вид деяния, третирани дотогава като административни нарушения, или се предвижда по - леко по размер и/или вид наказание за деяния, които представляват административни нарушения и по стария закон.

         В разпоредбата на чл. 189, ал.4 ЗДвП, действаща към момента на извършване на нарушението (ДВ бр. 19/2015 г.) са посочени изрично условията, които следва да са налице, за да се издаде електронен фиш, а именно нарушението да е установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган. Т.е. издаването на електронния фиш е строго ограничено и възможно само в случаите на предварително стационарно позиционирани технически средства със съответните предварителни обозначения за съществуването им (чл. 165, ал. 2, т. 6 и т. 7 ЗДвП), същите да работят на автоматичен режим без нужда от обслужване от съответен контролен орган. В останалите случаи при използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган (§ 1, т. 65, б. Б от ЗДВП), тази разпоредба е неприложима и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП е приложим общият ред за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление.

        По отношение на конкретното нарушение, което е установено чрез използване на техническо средство тип мобилна система № TFR1-M, с оглед датата на неговото извършване-03.07.2016год. и предвидения в ЗДВП ред за налагане на санкция, е следвало наказанието да се наложи по реда и условията на ЗАНН - чрез съставянето на АУАН с описание на констатираното нарушение и издаване на наказателно постановление в сроковете на чл. 34 от ЗАНН, за налагане на съответното административно наказание.

         В този смисъл са и разпоредбите (задължителни за приложение от по - ниските по степен съдилища) на Тълкувателно решение № 1/26.02.2014 г. на ОСНК на ВАС, съгласно което установяването и заснемането на нарушение, в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. В тази насока е и практиката на АС-Монтана,арг. на Решение по КАНД №444/2017год. от 08.11.2017год.

          Изложеното мотивира съда да приеме, че електронен фиш серия К № 1285158  е незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен на посочените по - горе формални основания, без да бъде разглеждано делото по същество.

Поради това и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН съдът

                                                   Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К №№1365891  от 03.07.2016г. на ОД на МВР град Монтана,с който на Й.Д.Д. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лева за извършено нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: