Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 12.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД- Берковица………………………..в публично заседание на 18 октомври…..……….………………………………… през две хиляди и осемнадесета година…………….......………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. Петрова…………………………..……………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 254 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Обжалвано е Наказателно постановление № К-0031828 от 06.08.2018 год., издадено от Директора на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, със седалище Монтана към главна дирекция «Контрол на пазара» при Комисия за защита на потребителите, с  което на основание чл. 53 от ЗАНН и  чл. 233, ал. 2 от Закона за защита на потребителите  на ГЕРГИЕВИ- МКВ ЕООД,  със седалище и адрес на управление град Вършец, ул. Христо Ботев № 14 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 300.00 лева за нарушение по чл.9, ал.1 Закона за защита на потребителите. 

 

В съдебно заседание жалбата е поддържана от управителя на дружеството, който по същество не оспорва, че върху някои от предлаганите от него артикули липсва етикет с обозначение на произход на стоката и др, но навежда доводи, че в такъв вид получава стоките. Моли НП да бъде отменено.

         Въззиваемата страна поддържа, че издаденото НП е законосъобразно, при издаването му не са налице нарушения, поради което следва да бъде потвърдено.

        

         След преценка на събраните в хода на производството доказателства, съдът констатира следното :

         Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице, легитимирано да обжалва и в определения срок. Разгледана по същество е неоснователна.

 

         На 04.07.2018 година представители на Комисия за защита на потребителите– Монтана извършили проверка в магазин за промишлени стоки в град Вършец, ул. Република № 74 и установили следното нарушение: на 04.07.2018 г. търговецът „Георгиеви- МКВ” ЕООД, в стопанисван от него търговски обект- магазин за промишлени стоки, находящ се в град Вършец, ул. Република № 74, предлага за продажба на потребителите стоки без етикети на български език.

АНО приел, че в случая е налице нарушение на чл.9, ал.1 от Закона за защита на потребителите и на основание чл. 53 от ЗАНН и  чл. 233, ал. 2 от Закона за защита на потребителите наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 300,00 лева глоба.

Безспорно установената фактическа обстановка води до извод за наичие на соченото нарушение. При определяне на наказанието АНО е отчел всички факти, в т.ч. и възраженията на жалбоподателя и е наложил най – ниското предвидено в закона наказание.

 

Като прие, че издаденото НП е незаконосъобразно, съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № К-0031828 от 06.08.2018 год., издадено от Директора на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, със седалище Монтана към главна дирекция «Контрол на пазара» при Комисия за защита на потребителите, с  което на основание чл. 53 от ЗАНН и  чл. 233, ал. 2 от Закона за защита на потребителите  на ГЕРГИЕВИ- МКВ ЕООД,  със седалище и адрес на управление град Вършец, ул. Христо Ботев № 14 на основание чл.198 от ЗЗП е наложена “Имуществена санкция” в размер на 300.00 лева за нарушение по чл.9, ал.1 Закона за защита на потребителите. 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: