Р Е Ш Е Н И Е

                                               гр. Берковица, 26.11.2018г.

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Районен съд Берковица, II н.с., в публично съдебно заседание на  тридесет и първи октомври две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

при секретаря Нина Андреева, като разгледа АНД № 244/2018 год.по описа на БРС, ІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 59 и следв. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 18-0370-000304/09.07.2018 год. на Д.Мишонов – Началник на РУ Вършец, упълномощен със Заповед № 8121з-515814.07.2018 год. на Директора на ОД МВР – Монтана, на  И.Н.И. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание:

 – ГЛОБА в размер на 50 лв. за виновно нарушение на чл. 137 А, ал. 1 от ЗДР – за това, че на 26.06.2087 год., в 16,35 часа, в  гр.Вършец на ул.”Дончо Станчев” като водач на л.а.. – Форд Мондео с рег.№ М3058ВС управлява автомобила ,нейна  собственост  без да използва обезопасителен колан, с който МПС е оборудвано.

-  ГЛОБА в размер на 50 лв., за виновно нарушение на чл.100,ал.3 ЗДП - Няма залепен валиден стикер на знак за зазължителна застраховка „ГО“ на автомобилистите за 2018г.

             Наказателното постановление е връчено на нарушителя/жалбоподател на 01.08.2018 год.

Недоволна от така издаденото наказателно постановление И.Н.И. го обжалва, като бланкетно излага доводи за отмяната му и оспорва фактическите констатации в АУАН и НП. Не ангажира доказателства. В съдебно заседание редовно призована,се явява лично.Оспорва извършеното нарушение,но не представя доказателства.

Въззиваемата страна, редовно призована не изпраща процесуален представител. Не взема отношение по жалбата.

         Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната взаимна връзка и съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

От фактическа страна:

На 26.06.2087 год., в 16,35 часа, в  гр.Вършец на ул.”Дончо Станчев”  свидетелите П.Г. и Л.Н. , двамата служители на РУ Вършец, били на работа по утвърден график. Спрели за проверка л.а. управляван от жалбоподателката. При извършената проверка установили, че водачът-жалбоподател  не  използва обезопасителен колан, с който МПС е оборудвано и нямало залепен валиден стикер на знак за задължителна застраховка „ГО“ на автомобилистите за 2018г. , за което й съставили процесният АУАН, който бил подписан от жалбоподателката без възражение. Не направила такива и в законноустанонения срок.

При тези обстоятелства и въз основа на съставения акт било издадено обжалваното НП, с което наказващият орган наложил на жалбоподателката глоба в размер на 50 лева, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1  от Закон за движение по пътищата /ЗДвП/, за нарушение на  чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП, състоящо се в неизползване на обезопасителен колан с който е оборудван автомобила, на основание на основание чл. 183, ал.4, т.7 ЗДвП, наложил административно наказание глоба в размер на 50 лева, за нарушение на  чл. 100, ал. 3,  от ЗДвП, състоящо се в управление на МПС , което не е спряно от движение, не е залепил в долния ляв ъгъл на предното стъкло валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка „ГО“ на автомобилистите за 2018г.

Описаната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства, както и от гласните доказателства – показанията на свидетелите: П.Г. /актосъставител/ и Л.Н., които съдът кредитира като обективни, последователни и логични, непротиворечащи на останалите събрани по делото доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

По отношение на нарушението на чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП.

Съдът прие че жалбоподателката безспорно е извършила описаното нарушение. Видно от чл. 189, ал. 2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. По делото не се събраха доказателства, оборващи доказателствената сила на съставения акт по отношение на това нарушение. Нещо повече в негова подкрепа се явява разпита на актосъставителя, който подкрепя описаното в акта. Нормата на  чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП указва на водачите и пътниците в моторни превозни средства когато са в движение да използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани. Като не го е сторил, жалбоподателят е нарушила и посочената разпоредба.

Наказващият орган правилно е определил и съответната на нарушението санкционна норма и е наказал жалбоподателката на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП ,съгласно която наказва се с глоба 50 лв водач, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан. Законодателят е предвидил санкция във фиксиран размер, която не подлежи на промяна от страна на съда по размер.

По отношение на нарушението на чл. 100, ал. 3 от ЗДвП.

            В конкретния случай  настоящата инстанция  счита, че след като при извършената  проверка от свидетелите  Г. и Н. е установено   подробно описаното по-горе обстоятелство, жалбоподателят е извършила нарушение по чл.100 ал.3  от ЗДвП, за което е наказана.

         Съгласно чл.189 ал.2 от ЗДвП редовно  съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.В производството жалбоподателката не е представила доказателства, които по безспорен начин да опровергават констатациите  в АУАН и в НП. Предвид на това съдът намира за безспорно установена и доказана фактическата обстановка, описана в  обстоятелствената част на  АУАН и НП.

  Съдът намира за безспорно установено,че жалбоподателката е управлявала лекия  автомобил  в нарушение на чл.100 ал.3 от Закона за движение по пътищата, тъй като не е била  поставила съответния стикер, удостоверяващ плащането на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в долния ляв ъгъл на предното стъкло.

         С оглед на изложеното съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателката АУАН съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение  по  чл.100 ал.3 от ЗДвП по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществява състав на административно нарушение по ЗДвП,за което жалбоподателят е била санкционирана.Предвид на горното наказващият орган правилно е наказал жалбоподателя, налагайки й и административно наказание по  чл.179 ал.5 от ЗДвП. 

            При това положение жалбата се явява неоснователна и атакуваното  НП   следва да бъде потвърдено, като  правилно  и законосъобразно.

         Не са налице основания за приложение разпоредбата на чл. 28 ЗАНН, доколкото не е налице липса или заниженост на обществената опасност при конкретното нарушение – управление на МПС в населено място, без предпазен колан и без ГО.

         Правилно и законосъобразно наказващият орган, преценявайки от една страна обществената опасност на нарушенията, а от друга – липсата на предходни такива нарушения за жалбоподателката – т.е, че се касае за първо нарушение от този вид, й е наложил минималните по размер глоби от по 50 лв. за всяко от нарушенията.

            Законодателят не е предвидил възможност за налагане на административни наказания в размер, по-нисък от определения в закона минимум.

Ето защо, правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателката и обжалваното НП следва да се потвърди.

            Водим от горното и на осн. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0370-000304/09.07.2018 год. на Д.Мишонов – Началник на РУ Вършец, упълномощен със Заповед № 8121з-515814.07.2018 год. на Директора на ОД МВР – Монтана, с което на  И.Н.И. ***, ЕГН ********** е наложено наказание за нарушение на 137А, ал. 1 от ЗДвП  ГЛОБА в размер на 50 лв. и за нарушение на чл. 100, ал.3 ЗДвП,- глоба в размер на 50 лв.,  като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Монтана по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от деня на получаване на съобщението на страните, че решението е изготвено.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :