Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 12.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД- Берковица……………………………………………… в публично заседание на 18 октомври………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. Петрова……………………………………..……………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 241 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 261/ 31.07.2018 г., издадено от Милчо Михайлов Доцов- Кмет на Община Берковица на В.Н.К. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗАНН е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лева за нарушение на чл.4,  т. 1 от НОПОРСТОБ.

 

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление като незаконосъобразно и опорочено и моли съда да го отмени. Твърди, че АУАН няма номер, възраженията му върху акта не се четат, посочения адрес не е коректен, на посочената дата не е бил на ул. Царибродска № 30, актът е съставен в негово отсъствие и му е връчен 10 часа по – късно. Счита, че не е нарушил обществения ред с вдигане на шум над допустимото, тъй като това не е доказано с надлежни технически средства.     

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят ползва жилище в град Берковица, ул. Царибродска № 28 предимно в почивните дни. На 21/22.06.2018 година се забавлявал в жилището с компания. Слушали силно музика и притеснявали с високия шум съседите. Служителите на реда се отзовали на подаден сигнал за силен шум. Предупредили жалбоподателя устно и той обещал, че ще преустанови шумното парти. Съставили и протокол за предупреждение. Малко по – късно отново бил подаден сигнал – този път от съседи, живеещи на съседна улица. Дежурните отново отишли на адреса. Отвътре се чувала много силна музика. Звъняли, но жалбоподателят не отворил. Подали сигнал с клаксон, както и звуков сигнал от патрулката. Музиката за кратко била леко намалена, но никой не се отзовал на позвъняването. След около половин час отново бил подаден сигнал от съседи от съседна улица. Дежурните отново посетили адреса и отново установили силен шум. Направили опит да преустановят действията на жалбоподателя, нарушаващи обществения ред, но последният отново не отворил вратата. Затова му съставили АУАН затова, че на 22.06.2018 г., около 02,40 часа извършва действия, нарушаващи обществения ред, чрез пускане на силна музика от музикална уредба във времето за почивка от 23,00 часа до 06,00 часа, с което виновно е нарушил чл. 4, т. 1 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица, приета с Решение № 758, Протокол 34 ат 31.10.2013 г. на Общински съвет- Берковица. Актът бил връчен по – късно през деня. Въз основа на акта, по – късно било издадено и атакуваното НП.

При така установената фактическа обстановка съдът намира издаденото НП за законосъобразно. Безспорно е констатирано нарушение на обществения ред, установен е без съмнение и нарушителя. Последният не само не е преустановил след предупреждение действията си, с които е създал безпокойство у останалите граждани, но е и възпрепятствал органите на реда, както в опитите им да преустановят действията му, така и да му съставят съответния акт. Възраженията на жалбоподателя са неснователни. Факт е, че най – малко три пъти адресът е посещаван от дежурния патрул по сигнали на съседи, два от които от съседни улуци, за нарушаване на нощната тишина. При това положение възражението, че шумът не бил измерен със съответен уред е несъстоятелен. Ето защо издаденото Нп следва да бъде потвърдено, поради което съдът

 

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 261/ 31.07.2018 г., издадено от Милчо Михайлов Доцов- Кмет на Община Берковица, с което на В.Н.К. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗАНН е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лева за нарушение на чл.4,  т. 1 от НОПОРСТОБ.

 

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: