Р Е Ш Е Н И Е

                                               гр. Берковица, 26.11.2018г.

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Районен съд Берковица, II н.с., в публично съдебно заседание на  тридесет и първи октомври две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

при секретаря Нина Андреева, като разгледа АНД № 234/2018 год.по описа на БРС, ІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

          С Наказателно постановление № 5245/13.07.2018г. на Началншк отдел „Контрол на РПМ”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” - град София на К.К.А. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 / хиляда/ лева на основание чл.53 ал.1  т.2 от Закона за пътищата.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал наказаният К.К.А. , който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи за това. Моли съда да отмени наказателното постановление. В съдебно заседание пълномощникът му- адв.З. *** подържа жалбата, като в писмена защита доразвива изложените в нея доводи.

          Въззиваемата страна чрез процесуалния си представител - юрисконсулт Александър Иванов оспорва жалбата и моли съда да потвърди наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, като развива подробни доводи в тази насока.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства и доводите на жалбоподателя посочени в жалбата, намира за установено следното:

         Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА .

  На 20.06.2018г., в 11:20 часа, на път ІІ-81, км. 87+423, на разклон за с.Замфирово в посока гр. Монтана, свидетелите С.В. П. и И.К.С. при изпълнение на служебните си задължения спрели за проверка К.К.А. , жалбоподател в настоящето производство, който управлявал и осъществявал движение на МПС с три оси, марка „Щаер”, модел „1491.280” с per. № М6378АК.

В процеса на проверката е направено измерване, при което е констатирано, че са надвишени нормите на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС (Наредбата), както следва: 1. Измерено разстояние между осите 1,40м сумата от натоварването на ос на двойната ос на МПС (втора,трета ос) е 21,965т. , при максимално допустимо натоварване на оста 18т., съгласно чл.7, ал.1, т.5, буква „В” от Наредбата.

Съгласно чл. 3, т.2 на Наредбата, при надвишаването на нормите по чл.7, ППС е тежко.

Измерването е извършено с техническо средство ел. везна DFW-KR №118873 и ролетка Р05, които видно от писмените доказателства са преминали съответните проверки за техническа годност.

Измерените параметри на гореспоменатото пътно превозно средство /ППС/ показват, че ППС е извънгабаритно по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, респективно тежко по чл. 3 на Наредбата и извънгабаритно по чл.2 на Наредбата. Съгласно чл. 26, ал. 2, т.1, буква „а” от ЗП движението на извънгабаритни и тежки ППС е забранено и се осъществява само с разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за дейност от специалното ползване на пътищата на администрацията управляваща пътя (АПИ).

За така измерените параметри на ППС при проверката, водачът не е представил на длъжностното лице на Агенция пътна инфраструктура валидно разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за движение на извънгабаритно пътно превозно средство по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, респективно тежко по чл. 3 на Наредбата и извънгабаритно по чл.2 на Наредбата. За констатираното свидетелят С. П. съставил и връчил на жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното НП.

Фактическата обстановка възприета на НП се доказва по несъмнен начин от събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства, показанията на свидетелите П. и С., които съдът кредитира с доверие като логични, убедителни и непротиворечиви.

Жалбоподателят е следвало да провери и да се убеди, че параметрите на ППС с товар или без товар не надвишават максимално допустимите норми по Наредбата или разрешените параметри с разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за дейност от специално ползване на пътищата, издадени по реда на раздел IV от Наредбата, но не го е сторил и е извършил виновно административно нарушение по чл. 26, ал.2, т. 1, буква „а” от ЗП, съгласно която разпоредба за дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства.

          Нарушението не е маловажно. Надвишаването на нормите на Наредбата повишава рисковете относно безопасността на движение, повреждане и преждевременно износване на пътната инфраструктура. По тези причини движението на пътно превозно средство по Републиканската пътна мрежа с параметри надвишаващи нормите на Наредбата се осъществява със разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за дейност от специалното ползване на пътищата, с което се разрешава движение на ППС по строго определен маршрут и се заплащат пътни такси.

         Към момента на проверката жалбоподателят К.К.А.  е осъществявал движение на извънгабаритно пътно превозно средство по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, респективно тежко по чл. 3 на Наредбата и извънгабаритно по чл.2 на Наредбата без разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси), издадено по реда на раздел IV на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС от администрацията управляваща пътя (АПИ) за дейност от специално ползване на пътищата, с което е нарушил разпоредбите на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от Закон за пътищата във връзка с чл. 37, ал. 1, т.1 на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС. Нарушението е за първи път.

          Предвид изложеното, наказващият орган е отчел смекчаващите и утежняващите вината обстоятелства и на основание  чл.53 ал.1 от Закона за пътищата на жалбоподателя е наложил административно наказание глоба в  минималния размер, визиран в санкционната норма. Съгласно Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 55 от 2011 г.) - Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви „в” и „г”, т.2, ал.2 и ал.5 и чл. 41 или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности.....:

           АУАН и НП са съставени в срок и от компетентни лица.

          Фактическите констатации отразени в АУАН и възпроизведени в НП се потвърждават в хода на проведеното съдебно следствие.

          Съдът намира описаното в НП нарушение и извършването му от жалбоподателя за доказани по несъмнен начин.

         Съдът намира, че с този размер на наказание целите визирани в ЗАНН ще се постигнат в пълнота.

         Водим от горните мотиви и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5245/13.07.2018г. на Началншк отдел „Контрол на РПМ”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” - град София ,с което на К.К.А. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 / хиляда/ лева на основание чл.53 ал.1  т.2 от Закона за пътищата .

        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Районен съд Монтана пред Административен съд - град Монтана в 14-дневен срок получаване на съобщението до страните.

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: