Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Берковица, 27.11.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд-Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на тридесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                     

                                                                      Председател: Юлита Георгиева

 

при секретаря Т.Йорданова и в присъствието на  прокурора……………………като разгледа  докладваното от съдията АНД    216/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на С.Ю.М. *** и ЕГН ********** против Наказателно постановление № 18-0243-000039/29.01.2018г. издадено от Началник РУ Берковица.

         Жалбоподателката не е съгласна с описаното в наказателното постановление административно нарушение. Твърди, че не извършила нарушението. Претендира да бъде отменено издаденото наказателно постановление.

         В проведеното съдебно заседание жалбоподателката редовно призована не се явява,а се представлява  от упълномощен адвокат,който развива подробни доводи във връзка с искането НП да бъде отменено.

         Въззиваемата страна – РУ Полиция – Берковица, редовно призована не се представлява .

           Съдът, като прецени доводите наведени в жалбата и атакуваното наказателно постановление, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановеният срок е и процесуално допустима. Разгледана по същество е  частично основателна.

         По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намери за установена следната фактическа обстановка:

На 04.01.2018г. около 13,40 часа  в община Берковица на път ІІІ-815 на км 0+200 от разклон за с.Гаганица с посока на движение от с.Гаганица към път ІІІ-815  жалбоподателката  М.  управлявала лек автомобил “Фолксваген Голф”  с рег. № М0831ВС,нейна собственост . При извършената проверка С.М. не представила свидетелство за управление на МПС .  От направената справка в ОДЧ при РУ Берковица е установено, че М. е неправоспособна,тъй като не притежава СУ на МПС.

За това е съставен Акта за установяване на административно нарушение от 04.01.2018г. за нарушение на чл. 150 от ЗДП, надлежно връчен на нарушителката и подписан от нея без възражения.

       Въз основа на съставеният АУАН е издадено Наказателно постановление  № 18-0243-000039/29.01.2018г. издадено от Началник РУ Берковица против С.М. за това, че на 04.01.2018г. около 13,40 часа  в община Берковица на път ІІІ-815 на км 0+200 от разклон за с.Гаганица с посока на движение от с.Гаганица към път ІІІ-815   управлявала лек автомобил “Фолксваген Голф”  с рег. № М0831ВС,нейна собственост, без да е правоспособен  водач, тъй като не притежава СУ на МПС  и с това е нарушила разпоредбата на чл. 150  от ЗДП , за което и на осн. чл. 177 ал.1 т.2 пр.2 от ЗДП й е наложена глоба в размер на 150 лв.

         По делото бяха изслушани свидетелите Т.Г. и П.Д.-***, от чиито показания в пълна степен бе потвърден факта на осъщественото нарушение от страна на жалбоподателката, а именно, че е управлявала МПС и при извършената проверка не е представила свидетелство за управление на МПС. При извършена справка в масивите е установено, че  същата не притежава свидетелство за управление на МПС . Безспорно се установява, че жалбоподателката не притежава свидетелство за управление на МПС.Безспорно се установи също,че въпреки това жалбоподателката е управлявала автомобила .Виждайки полицейския автомобил ,същата спряла и разменили местата си с мъжа,който бил в автомобила. Съдът приема за обективни и кредитира показанията на свидетелите, тъй като същите са в логическа последователност, правдоподобни са и изцяло се подкрепят от събраните по делото писмени доказателства, а и не бяха оспорени от самия жалбоподател в съдебно заседание, напротив бяха потвърдени.

         Съдът не приема за обективно направеното възражение в жалбата,както и в съдебно заседание, че жалбоподателката не е управлявала въпросното МПС въпреки показанията на разпитаните по искане на жалбоподателката свидетели.Свид.П.Ф. живее на съпружески начала с жалбоподателката,поради което е заинтересован от изхода на делото.Свид.Г.И. е приятел на семейството и същият свидетелства за обстоятелства преди извършената проверка.Той твърди,че когато спрели при него,от автомобила слезли двамата,като автомобила бил управляван от свид.Ф.,а не от жалбоподателката.

Предвид изложеното, съдът не приема направените възражения от жалбодателя, тъй като същите не могат да бъдат приети за достоверни и такива игнориращи съставения акт, НП, показанията на свидетелите по делото.

         При така установеното от фактическа страна, от правна страна настоящият състав на съда намира, че жалбоподателката е осъществила състава на административното нарушение, за което правилно и законосъобразно  е ангажирана и административно наказателната й отговорност на осн. чл. 177 ал.1 т.2   от ЗДП.

   При управление на МПС,без лицето да притежава свидетелство за управление на МПС, ще е налице осъществен състава на административно нарушение на чл. 150, за което  следва да бъде  ангажирана отговорността му на осн. чл. 177, ал. 1, т. 2  от ЗДвП. Съгласно посочената разпоредба „Наказва се с глоба от 100 до 300 лв. който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление или то е отнето по реда на  чл. 171 т.1 или 4. Съдът намира, че административно -наказващият орган правилно е издирил приложимия закон, като правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал съобразно санкционната норма на чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП.

В същото време обаче съдът приема , че административно -наказващият орган не е индивидуализирал правилно наказанието. Наложил е наказание “глоба” над минималния размер, предвиден в закона ,без да е изложил никакви конкретни съображения и мотиви в тази насока.По делото  е представена Справка за нарушител от региона,от която  се установява,че  жалбоподателката не е  била наказвана за други нарушения на ЗДвП.Това обстоятелство обосновава  налагането на най-ниското наказание за нарушителя.

 В тази връзка съдът, намира за справедливо санкцията на нарушителя  да бъде намалена до минималния, предвиден в закона размер, а именно “глоба” в размер на 100 /сто/ лева. 

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ  наказателно постановление № 18-0243-000039/29.01.2018г. издадено от Началник РУ Берковица , с което на С.Ю.М. *** и ЕГН **********  е наложена “глоба” в размер на 150 лева на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, като намалява размера на наложеното наказание “глоба” от 150 /сто и петдесет/ лева на 100 /сто/ лева. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: