Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 05.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД- Берковица……………………………………………… в публично заседание на 18 октомври………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 205 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 14-0370-000342/22.12.2014 г., издадено от Началник на РУ Вършец на А.В.К. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева за извършено нарушение по чл.139, ал.5 ЗДвП.

 

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно и моли съда да го отмени. Твърди, че е нарушена процедурата по съставяне на акта за установяване на нарушението, както и процедурата по издаване на наказателното постановление, не е описано нарушението и обстоятелствата, при които е осъществено с оглед преценката та извършителя, на тежестта и характера на нарушението и определяне в тази връзка на справедливо наказание. Твърди, че не би могло да му се вмени вина, видно от датата на извършване на нарушението и датата на издаване на наказателното постановление са изминали повече от три години и половина. Счита, че поради изтичане на давността не следва да бъде наказан и глобата не следва да се налага, поради липса на административно нарушение, което да е извършено от него. Счита също, че наложената глоба не съответства на тежестта и характера на деянието.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

На 01.10.2014 година в 15,05 часа в Община Вършец, на път трети клас № 812, км. 11+100 жалбоподателят управлявал  товарен автомобил РЕНО МАСТЕР, с рег. № ЕХ52VVO, с посока на движение с. Спанчевци- град Вършец. Бил спрян за проверка от служители на РУ Вършец, които установили, че жалбоподателят управлява товарния автомобил без да е заплатил винетна такса, каквато се дължи съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗП. За констатираното нарушение на жалбоподателя бил съставен АУАН, а по – късно въз основа на него и НП, с което АНО приел, че е налице нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.

Редовно съставените актове по ЗДвП имат доказателствена сила за отразените в тях констатации. Неоснователни са възраженията на жалбоподателя. Сочения от него за изминал срок не касае датата на съставяне на АУАН и НП, а връчването на НП. Следователно не се касае до срок, който да преклудира правото на АНО да наложи наказание. Безспорен е факта на извършено нарушение. При определяне на наказанието АНО е взел предвид всички обстоятелства и е наложил наказание в рамките на предвиденото в правната норма.

 

По тези съображения съдът намира жалбата за неоснователна,  а издаденото НП за законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено и

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0370-000342/22.12.2014 г.,  издадено от Началник на РУ Вършец, с което на А.В.К. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева за нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: