Р Е Ш Е Н И Е

                              ГР.БЕРКОВИЦА, 30.11.2018г.

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………………………………………… в публично заседание на 01 ноември..…..………………………………………… през две хиляди и осемнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

при секретаря Таня Йорданова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Георгиева……….…………………………….АНД №185 по описа за 2018г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 

Обжалвано е наказателно  постановление № 12-000707  от 30.03.2018г издадено въз основа на АУАН № 12-000707/16.05.2018г.на Директора  на ИТ Монтана, с което е наложено административно наказание –имуществена санкция в размер на 200  лева на осн.чл. 416 ал.5  във вр. с чл.415в ал.1 КТ  на  ЕТ „Т.-***   за това,че при извършена проверка на място на 10.05.2018г. по спазване на трудовото законодателство в счетоводна къща Т.,***-Г.Т.”*** е установено ,че ЕТ в качеството си на работодател е начислил ,но не е изплатил в установените срокове уговореното трудово възнаграждение за извършената работа за месец юли 2017 год. на Бирослав Иванов-в размер на 114,16лв,за месец юли 2017год. на Димитър Стефанов-в размер на 119,58лв., за месец август 2017год. на Валентин Крумов Божов- в размер на 109,19лв. и на Христина Атанасова в размер на 109,19лв.,за месец септември 2017год. на Габриел Василев в размер на 132,17лв.,месец октомври 2017год. на Бисер Николов в размер на 48,98лв и на  Силвия Арсенова Томова в размер на 114,16лв.,за месец ноември 2017год.  на Тодор Тодоров-в размер на 114,16лв.,за месец декември на Красимир Вълчев- в размер на 139,53лв. и за месец  януари 2018год. на Калинка Ценова-в размер на 125,92лв. и на Георги Гълъбов в размер на  125,92лв,за месец февруари 2018год. на Елка Трикова-в размер на 138,51лв.,за месец март 2018год. на Валентина Игнатова –в размер на 131,91лв. и на Кристина Митова-в размер на 131,91лв. пропорционално на действителна отработеното време срещу подпис във ведомостта   .

         С жалбата се иска  отмяна на обжалваното НП.В съдебно заседание жалбоподателят   поддържа жалбата си чрез упълномощен адвокат.В представено по делото писмено становище се развиват доводи за допуснати процесуални нарушения.Твърди се ,че НП е издадено на 30.03.2018год.,т.е. преди да е констатирано нарушението,тъй като проверката е извършена на 10.05.2018год.Твърди се,че в деня на проверката не е установено лицето да извършва трудова функция ,тъй като е бил освободен още на 03.05.2018год. 

         Ответникът чрез представителя си-юрисконсулт К. оспорва жалбата и моли НП да бъде потвърдено.В представено по делото писмено становище доразвива доводите си във връзка с искането НП №12-000707 ,но от дата 31.05.2018год. да бъде потвърдено.

   Съдът, след като прецени, че жалбата е подадена в срок и е допустима, и след като се съобрази с представените и приети по делото доказателства, прие за установено следното:

При извършена на 10.05.2018 г. проверка на счетоводна къща Т.,***-Г.Т.”*** органите на инспекцията по труда установили, че дружеството, в качеството на работодател, не е изплатило уговореното трудово възнаграждение за извършената работа в конкретно посочен размер  на подробно посочени служители и за конкретни месеци. За констатираното нарушение е съставен  АУАН № 12-000707/16.05.2018г  против ЕТ за извършено нарушение на чл. 128, т. 2 от КТ. Актът е подписан от представляващия ЕТ без възражения, като такива  са постъпили  в законния тридневен срок. Въз основа на Акта Директорът на Дирекция ”Инспекция по труда” гр. Монтана е издал обжалваното Наказателното постановление 12-000707  от 30.03.2018г ., с което на ЕТ“Т.-*** , в качеството му на работодател, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лв.  на основание чл. 415в, ал. 1 от КТ. За да приложи цитираната разпоредба, касаеща отговорност за маловажни нарушения, наказващия орган е приел, че преписката не съдържа данни за настъпили вредни последици , а нарушението е отстранено веднага след установяването му.

Изложената фактическа обстановка се установява по един безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства и не се спори от страните.

Като съобрази и обсъди събраните доказателства в тяхната съвкупност, съдът намира  жалбата за  НЕОСНОВАТЕЛНА.

В хода на съдебното следствие по несъмнен начин се установи извършеното нарушение чл. 128, т. 2 от КТ.Правилно административно наказващия орган е приел, че в  чл. 128, ал. 1, т. 2 от КТ е въведено самостоятелно задължение за работодателя в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа, както и че неизплащането представлява нарушение на трудовото законодателство (Решение № 6384 от 8.05.2012 г. на ВАС по адм. д. № 238/2012 г.).. АУАН е издаден от упълномощено за това лице при спазване на процесуалните изисквания на ЗАНН и съдържа всички изискуеми от закона реквизити. Извършеното нарушение е описано обстоятелствено и правилно е квалифицирано. Наказателното постановление е издадено в съответствие с административно – производствените правила от лице, снабдено със съответната материална компетентност за това. Както АУАН, така и НП, са подписани и връчени на жалбоподателя. Административно - наказващият орган е обсъдил предпоставките чл. 415в от КТ, като правилно, след като е преценил тежестта на нарушението и че то е отстранено след установяването му, е счел, че има основания за прилагането му.

Наложеното с атакувания административен акт наказание “Имуществена санкция” е  към средния размер, предвиден в чл. 415в, ал. 1 от КТ за работодател. Имайки предвид,че  не са изплатени суми на 14 лица , закъснението на изплащане за някои от тях е значително – от месеците юли и август 2017год., въпреки че почти веднага след откриването нарушението ,същото е отстранено, съдът счита, че правилно е определен размера на наложената санкция в средния ,предвиден в закона размер.Предвид на това съдът намира,че  НП следва да бъде потвърдено.

  Водим  от  горното  съдът

 

 

Р         Е       Ш     И :

 

 

           ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление 12-000707  от 30.03.2018г ,издадено въз основа на АУАН № 12-000707/16.05.2018г.на Директора  на ИТ Монтана, с което на  ЕТ „Т.-***  е наложено административно наказание –имуществена санкция в размер на 200  лева на осн.чл. 416 ал.5  във вр. с чл.415в ал.1 КТ  като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

  Решението подлежи на касационно обжалване пред АС –Монтана в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                

                                        

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: