Р Е Ш Е Н И Е

                                 Гр. Берковица ,01.11.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

         При секретаря......Н.Андреева.……, като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД №159 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

           Производство  с правно основание чл.59 от ЗАНН.

         Постъпила е жалба от „Грийн Хил Билдинг” ЕООД гр.Берковица, представлявано от управителя Х.И.Д., против Наказателно постановление № 12 – 001213 от 27.11.2017 г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” гр. Монтана, с което на търговеца е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв. на основание чл. 416, ал.5 във вр. с чл.415 ал.1  от КТ за извършено нарушение на чл. 415, ал.1  от Кодекса на труда. Жалбоподателят изтъква нарушения на административно производствените правила, водещи до нарушаване правото му на защита. Поради изложеното намира наказателното постановление за незаконосъобразно и необосновано и  моли за неговата отмяна. В съдебно заседание жалбата се поддържа от процесуалния представител на жалбоподателя адв.И.С..

         Ответникът по жалбата Дирекция ”Инспекция по труда” гр. Монтана се представлява от ст.ю. к. Кръстева, която оспорва жалбата, като изтъква, че в процесния случай по безспорен начин е доказано визираното в НП административно нарушение и НП е издадено при спазване на административно производствените правила. Предвид на това моли съда да остави жалбата без уважение и да потвърди наказателното постановление.Подробни съображения излага в представена по делото писмена защита.

         Съдът, след като прецени, че жалбата е подадена от надлежна страна, в законоустановения срок и е допустима, и след като се съобрази с представените и приети по делото доказателства, приема за установено следното:

         При извършена проверка на място на 11.10. 2017 година и на 17.10.2017 година и 30.10.2017год. по документи, по спазване на трудовото законодателство от Дирекция”ИТ”- Монтана в къща  за гости и бистро, находящи се в град Берковица, бул. „Добруджа” 15 – обект на „Грийн Хил Билдинг” ЕООД констатирали, че дружеството в качеството му на работодател не е изпълнило задължително за изпълнение предписание, дадено с протокол от предходна проверка от 20.01.2017 година, а именно : работодателят да държи на разположение на контролните органи в обекта, където се полага труд, екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределение на работното време, график на редуване на смените.

На същата дата връчили призовка за представляващия дружеството да се яви на 13.10.2017 година в сградата на Инспекция по труда – Монтана, където да представи копие от посочените документи .

 Представител се явил на 17.10.2017 година и попълнил идентификационна карта.

На 30.10.2017 година в инспекцията се явил същият упълномощен представител и в негово присъствие бил съставен констативен протокол, отразяващ констатациите от извършените на място и по документи проверки,който с подписа си удостоверил,че му е връчен.

На същата дата 30.10.2017 година до представляващия дружеството – жалбоподател е изпратена покана, да се яви на 10.11.2017 година за съставяне на АУАН. Призовката е получена от З.А. –барман  на 01.11.2017 година /грешно записано -1.Х 2017год./.

На 10.11.2017 година представител не се явил, поради което АУАН бил съставен в негово отсъствие (л.4 и 5 от делото).            Съдът, с оглед императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание, прави следните изводи:

Съдът счита, че в хода на административно-наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, довело до нарушаване на правото на защита на привлеченото към административно-наказателна отговорност юридическо лице, поради което наказателното постановление е незаконосъобразно.

Актът за установяване на административно нарушение е съставен на 10.11.2017 г. .Видно от оригинала на известието за доставяне-обратна  разписка,представена по АНД №478/2017год. по описа на РС-Берковица ,приложено като доказателство по делото, копие от него е връчено на З.А. на 15.11.2017год.. От приложеното към административно-наказателната преписка заверено копие от Пълномощно Рег.№ 4909/30.10.2017 г. в кантората на нотариус Елена Петрова № 589 с район на действие Районен съд гр.Берковица е видно, че Х.Д. в качеството си на управител на „Грийн Хил Билдинг” ЕООД е упълномощила Лейла Мехмедова Д. да я представлява пред всички органи на държавна власт-административни,митнически, НАП и др., като има право да подписва и получава актове. В пълномощното е отразено, че същото е безсрочно. Видно от разписката АУАН е подписан и връчен на 15.11.2017 г., т.е. към момента на връчване на акта Лейла Д.  е имала  правомощия да подписва и получава актове от името на „Грийн Хил Билдинг” ЕООД .Връчването на АУАН на лице без представителна власт,каквато е З.А.-барман , е равносилно на неполучаване на копие от АУАН.

Допуснати са процесуални нарушения на нормите на ЗАНН при връчване на АУАН, които опорочават административно-наказателното производство още при започването му и са основание за отмяна на наказателното постановление.

 Съдът намира,че е нарушена нормата на  чл.43 ал.5 от ЗАНН, сочеща, че на нарушителя се връчва препис от акта срещу подпис и се прави отбелязване за това обстоятелство, като това се прави и при връчване на акта за подпис по силата на ал.1 от посочената норма. В случая следва да се приеме, че невръчването на АУАН е съществено процесуално нарушение. Разпоредбата на  чл.43 ал.5 от ЗАНН регламентира, че при подписване на акта на нарушителя се връчва препис от него срещу подпис, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване. Именно връчването на препис от АУАН гарантира възможността за упражняване на правото на защита на лицето, на което е вменено описаното в АУАН нарушение, т.е. от съществено значение е още при установяване на нарушението да се обезпечи правото на защита на субекта на административно нарушение. В подкрепа на направения извод е и това, че законодателят   чл.43 ал.5 от ЗАНН/ е регламентирал това задължение на актосъставителя, на което задължение съответства правото на нарушителя по АУАН. Акта е връчен на З.А., като препис от него също е получен от това лице, без последното да има необходимата представителна власт. Това обстоятелство е опорочило и процедурата по чл.43 ал.1 от ЗАНН, като акта очевидно е предявен на лице, което не е имало необходимата представителна власт, поради което също е било засегнато правото на защита на привлеченото към тази отговорност лице.

Неспазването на посочените изисквания на закона опорочава съставения акт и води до незаконосъобразност на наказателното постановление, тъй като представлява съществено нарушение, което не може да бъде санирано с издаването на наказателно постановление по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН.

 От събраните по делото доказателства следва извод, че АУАН не е бил предявен на нарушителя и следователно наказващият орган е издал наказателно постановление в нарушение на чл.52 ал.2 от ЗАНН, който разпорежда изрично, че ако актът не е бил предявен на нарушителя, наказващият орган го връща веднага на актосъставителя. Неизпълнението на изискванията за предявяване и връчване на АУАН е съществено нарушение на административно-производствените правила, което води до ограничаване правото на защита на наказаното лице и е самостоятелно и достатъчно основание за отмяна на издаденото наказателно постановление. По този начин съдът не може да провери дали е спазен законоустановения срок по ЗАНН за депозиране на писмени възражения срещу констатациите в акта, който гарантира охраняване правото на защита на засегнатото лице. Нормите на ЗАНН касаещи процедурата по съставяне и връчване на АУАН и наказателното постановление са императивни и тяхното нарушаване води до накърняване правото на защита на засегнатото лице да научи какво нарушение му е вменено като извършено от обективна страна, срещу което то адекватно, със всички законови средства следва да реализира защитата си. Без значение е дали срещу АУАН е подадено възражение,както и че е обжалвано НП, тъй като организирането на защитата му още в началната фаза на административно-наказателния процес следва да бъде обезпечена, посредством връчване на препис от АУАН.

Дори да бъде съставен на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН, т.е. в отсъствие на нарушителя, това не освобождавана административния орган от задължението му да го връчи по надлежен ред. В случая АУАН е връчен по специалния ред, регламентиран в  чл.416, ал.3 от КТ, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Действително в чл.416, ал.3 от КТ е предвидена особен ред на връчване, съгласно който АУАН се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да се връчи, актът се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В конкретния случай актосъставителят в действителност е бил в невъзможност да връчи съставения АУАН лично на нарушителя, тъй като той е съставен в негово отсъствие. при връчване на акта следва да се държи сметка и за уредената в чл.43 от ЗАНН процедура, като нейното спазване гарантира, че лицето е узнало за нарушението, което му се вменява, вследствие на което може да се упражни не само правото на възражение, но и правото на защита впоследствие. Със съставянето на АУАН не само се констатира нарушение, но и се повдига обвинение на лицето за извършването му, поради което ненадлежно извършена процедура по съставяне и връчване е съществено процесуално нарушение, влияещо върху правото на защита. В случая допуснатото процесуално нарушение е от категорията на съществените такива, които ограничават правото на защита на санкционираното лице.

На следващо място съдът намира за необходимо да отбележи,че от приложените по АНД №478/2017год. по описа на РС-Берковица ,прието като  доказателство по делото копие на обратна разписка и нейния оригинал се установи наличието на поправка на датата върху оригинала,след което е изготвено копието. Поправката на задължителен реквизит от АУАН, който е от важно значение при преценка за спазване на сроковете по чл.34 от ЗАНН, както и поправката на датата на връчването му, от която за наказаното лице тече срока за възражение, без да е изрично посочено,  тази поправка от кого и кога е извършена , представлява съществено процесуално нарушение. Това е така, защото процеса по налагане на административни наказания, регламентиран в ЗАНН и в субсидиарно приложимите НК и НПК е строго формализиран и законодателят не е предвидил въобще института “техническа грешка”, както и възможност за нейното поправяне.  Абсолютно неясно е кога е нанесена поправката на датата на връчване  на АУАН върху обратната разписка , както и лицето което е осъществило промяната на датата, тъй като не са датирани.

Ето защо съдът намира атакуваното наказателно постановление за НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и като такова следва да го отмени.  

 Мотивиран по горните съображения и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, настоящият съдебен състав на РС- Берковица                           

 

 

                                            Р  Е  Ш  И  :

 

 

   ОТМЕНЯ Наказателно постановление Наказателно постановление № 12 – 001213 от 27.11.2017 г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” гр. Монтана, с което  на „Грийн Хил Билдинг” ЕООД гр.Берковица, представлявано от управителя Х.И.Д. за извършено нарушение на чл. 415, ал. 1  от Кодекса на труда е наложено административно наказание имуществена санкция на основание чл. 416, ал.5 във вр. с чл.415 ал.1  от КТ.

            Решението може да се обжалва пред Административен съд-Монтана в четиринадесетдневен срок  от съобщението на страните.

                                                         

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: