Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Берковица ,05.11.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на втори октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

         При секретаря......Т.Йорданова.……, като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД № 118 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

           Производство  с правно основание чл.59 от ЗАНН.

      С Наказателно постановление № 12-001187 от 23.03. 2018 година на Директор на  Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Монтана, на ”ГАНПИ”ЕООД-с.Бързия,ЕИК  в качеството му на работодател, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414 ал.1 от КТ, му е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева, за това, че при извършена проверка на място на 16.02. 2018 година и на 22.02.2018 година по документи, по спазване на трудовото законодателство от Дирекция”ИТ”- Монтана в заведение за бързо хранене”Петрохански път”местност „Ленище”,обект на „Ганпи” ЕООД-с.Бързия дружеството в качеството му на работодател ,представлявано от Г.К.Д.  не държи на разположение на контролните органи в обекта,където се полага наемен труд екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи свързани с разпределение на работното време Нарушението е констатирано с протокол от извършена проверка от 16.02. 2018 година, в който е отразено,че е нарушена разпоредбата на чл. 403а ал.1 от КТ .

        В жалбата  и в представената по делото писмена защита, са изложени подробни съображения.

         В съдебно заседание за  жалбоподателя се явява упълномощен адвокат, който поддържа жалбата  по изложените в нея съображения. Моли съда да постанови решение, с което да  отмени издаденото НП.

     Въззиваемите, поддържат правилността на издаденото НП и молят същото, като законосъобразно да бъде потвърдено, подробно излагат доводите си за това в представената писмена защита.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените основание в жалбата, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановеният срок и е процесуално допустима, разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:

      На 16.02. 2018 година  З.Б.А., главен инспектор при Д „ИТ”, гр. Монтана , Л.К.Р. и М.К.П. извършили проверка на място в   заведение за бързо хранене „Петрохански път” , находящо се в м.”Ленище” №7, обект на ”ГАНПИ”ЕООД-с.Бързия    и на 22.02.2018 . по документи в Инспекцията по труда, гр. Монтана, по спазване на трудовото законодателство, при която проверка констатирали, че дружеството  в качеството му на работодател ,представлявано от Г.К.Д. не държи на разположение на контролните органи в обекта,където се полага наемен труд екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи свързани с разпределение на работното време .Нарушението е обективирано с Протокол от извършена проверка от 16.02. 2018 година и по документи от 22.02. 2018 година.

Въз основа на АУАН е издадено и обжалваното НП, с което е прието, че е налице нарушение на нормата на чл. 403а ал.1 от КТ, поради което и на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 1 КТ е наложена  имуществена санкция на дружеството  в размер на 1500 лева.

Жалбоподателят е годен субект на нарушението, тъй като се явява работодател по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби към КТ, като лице, което наема работници по трудово правоотношение.

Наказателното постановление № 12-001187 от 23.03. 2018    година е издадено от компетентен орган-Директора на Дирекция"Инспекция по труда" гр. Монтана, в шестмесечния преклузивен срок, както и в едномесечния срок по чл.52, ал. 1 от ЗАНН,  считано от датата на съставяне и връчване на акта.

Същото е съобразено с нормата на чл.57 от ЗАНН, съдържа пълно описание на нарушението, датата, мястото и обстоятелствата при неговото извършване, както и доказателствата, които го потвърждават. Вмененото във вина нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща да се разбере какво е обвинението и срещу какво да се организира защита.Посочени са нарушените материално правни норми, като наказанието за нарушението е индивидуализирано. Правото на защита е било реализирано с подаване на жалбата, поради която пък е образувано и настоящото съдебно производство.

 Съдът намира възраженията от страна на жалбоподателя за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на фазата на производството пред наказващия орган. Съдът намира,че липсват две отделни нарушения, поради което не може да се поддържа, че неяснотата, за кое нарушение е ангажирана административно-наказателната отговорност на дружеството, била ограничавала правото на защита. Пред съда във въззивната жалба, търговецът  е навел доводи и възражения, от които е видно, че са били наясно за какво нарушение са били санкционирани. Изпълнителното деяние на нарушението се  състои в това, че търговецът-работодател е бил длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от Правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа на заетите лица.

За неоснователно съдът намира и възражението,че представеният по делото Протокол за извършена проверка е нищожен,тъй като в него е посочено,че е съставен от двама служители,а е подписан само от един.Въпреки наведените доводи,жалбоподателят не  представя доказателства този Протокол за извършена проверка да е оспорен по реда на АПК,поради което съдът приема,че дори и да е налице твърдяната нищожност,то тя не е обявена с влязло в сила решение.

Правилно административно-наказващия орган е приложил материалния закон, като е съотнесъл установените фактически констатации към хипотезата на правната норма. Съобразно събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира за безспорно установено, че работодателят не държи на разположение на контролните органи в обекта,където се полага наемен труд екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи свързани с разпределение на работното време .

В този смисъл се установява, че жалбоподателят, в качеството му на работодател е нарушил разпоредбите чл. 403а ал.1 от КТ Разпоредбата на чл. 403а ал.1 от КТ  императивно вменява в задължение на работодателя да държи на разположение на контролните органи екземпляр от Правилника за вътрешния трудов ред , документи свързани с разпределение на работното време, списък на работниците и служителите и др. В тази връзка съдът намира за необходимо да отбележи ,че не споделя разбирането, отразено в жалбата относно наличието на различни нарушения. Кодексът на труда е писан източник на правото, който  представлява нормативен акт с висша форма на кодификация, докато цитираната разпоредба на чл. 9а от НРВПО се съдържа в подзаконов нормативен акт, който е издаден по приложението на определени текстове от по-горния по степен нормативен акт, какъвто е КТ. Въобще не може да се поддържа в този смисъл наличието на две отделни административни нарушения. Нарушението ясно е описано и в АУАН и в крайния санкционен акт - НП.

Правилно е била ангажирана отговорността на ”ГАНПИ”ЕООД-с.Бързия  в качеството му на работодател, чрез налагане на "имуществена санкция". Това по своята правна същност е безвиновна отговорност и представлява обективната отговорност на правния субект за неизпълнение на задължения към държавата, каквото имаме в конкретния случай и се реализира независимо от конкретния извършител, формата на вина, степента на обществена опасност на дееца и т. н.

         Правилно не са били приложени от наказващия орган разпоредбите на чл. 28 от ЗАНН и чл. 415в от КТ, доколкото конкретният случай не разкрива по-ниска степен на засягане на установения ред на държавно управление, в сравнение с други случаи на такъв вид нарушения, каквото е едно от изискванията, възприети от съдебната практика за прилагане на правния институт на чл. 28 от ЗАНН. Разпоредбата на чл. 415в от КТ, изисква отстраняването на нарушението да е веднага след установяването му, което, обаче не е станало. Обективната отговорност на дружеството-работодател е безвиновна т.е. изследването на въпроса за субективното психично отношение към извършеното деяние е неприложимо. Естеството на изпълнителното деяние и вида на нарушението - липса на екземпляр от Правилника за вътрешния трудов ред , документи свързани с разпределение на работното време  не може да бъде санирано чрез представяне на график  на по-късен етап.

              Водим от изложеното съдът

 

                                                Р      Е      Ш      И   :

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 12-001187 от 23.03. 2018 година на Директор на  Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Монтана, с което на ”ГАНПИ”ЕООД-с.Бързия,ЕИК  в качеството му на работодател, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414 ал.1 от КТ, му е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

          Решението може да се обжалва пред Административен съд-Монтана в четиринадесетдневен срок  от съобщението на страните.

                                                         

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: