П Р О Т О К О Л

гр. БЕРКОВИЦА, 21.11.2018 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..……………………в публично съдебно заседание на  21.11.2018 г………….….……….в състав:

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА      ФИЛИПОВА

              

                           Съдебни заседатели: 1.

     2.

 

                                                                  

при участието на секретаря ……С. Петрова.....…......……….……….

и прокурора…………….…….………...….………….сложи за разглеждане Гр. дело…659.…..по описа за 2018г………….……………докладвано от съдията Филипова….…….………………..……………….……………… на поименното повикване в….10.40………………....…………….часа се явиха:

         Заседанието започва в 11.00 ч.

ИЩЦАТА редовно призована не се явява. Вместо нея по пълномощно  адв. М..

ОТВЕТНИЦИТЕ редовно призовани се явява С.С. лично и с адв. Горанов.

ОТВЕТНИЦАТА Ц.С. редовно призована не се явява и не изпраща представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ не призовано поради липса на внесен депозит.

АДВ. М.: да се даде ход на делото.

АДВ. ГОРАНОВ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ход на делото.

АДВ. М.: Нямам възражение по доклада.

АДВ. ГОРАНОВ: Запознати сме с проекта. Съдът не се е произнесъл по доказателственото искане за поискания от нас свидетел и моля да се произнесе съда.

СЪДЪТ

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

ОБЯВЯВА за окончателен проекта за доклад по делото.

АДВ. М.: Обстоятелствата описани в исковата молба към настоящия момент са по различни. След връчване на исковата молба на ответниците исканията ни са удовлетворени. Въпросните дървета са вече отсечени. Не са изчистени само отпадните материали, които са до границата на имота, както и малките храсти като малини и къпини и поради тази причина не сме внесли депозита за в.л., тъй като смятаме, че това вече не е необходимо и ще докажем тези обстоятелства със свидетеля който водим. Ответника сам е довел до промяна на фактическата обстановка. По отношение на искането за свидетелски показания от страна на колегата не е необходимо. Оттегляме предявения иск като претендираме направените разноски.

АДВ. ГОРАНОВ: Във връзка с искането за оттегляне смятам, че е процесуално допустимо, но нашето становище е, че сме премахнали ниската растителност след получаване на и.м. 2014 г когато са водени делата е имало дървета и от тогава се стремят да не засаждат в имота.

АДВ. М.: До тази стена има много отпадни продукти, които не са премахнати. Не са премахнати малини къпини но по моему не си заслужава да се води делото. Все още има насаждения и отпадъци които не са изчистени. Ако се назначи в.л. ще се произнесе с това което потвърдих че е имало дървета и са отсечени и кога са отсечени, защото личи че са отсечени съвсем скоро.

АДВ. ГОРАНОВ: С оттеглянето на и.м. не възразяваме. С поведението си не сме дави възможност за завеждане на делото и за това не дължим разноски.

АДВ. М.: Във връзка с искането за прекратяване на производство би могъл да се изслуша допуснатия свидетел, тъй като ответника присъства в залата и смятам че няма да оспори твърденията ми.

АДВ. ГОРАНОВ: Нашето твърдение е, че не сме давали повод за завеждане на иска. След като сме получили сме унищожили и нискостеблените видове.

ПРЕДВИД изявленията на страните и с оглед разпоредбата на чл.232, изр. Първо ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 659 по описа на БРС за 2018 г. поради оттегляне на иска, направено преди приключване на първото по делото съдебно заседание.

ПО въпроса за разноските съдът ще се произнесе в закрито заседание.

ПРОТОКОЛЪТ приключи в 11.20 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: